Prima rectificare bugetară a municipiului Bacău, fără consultare publică. Altă conducere, aceleași probleme

consiliul-local-bacau-august-2016Consiliul Local Bacău a fost convocat de către primar în ședință extraordinară pe data de 17 august 2016, de la ora 11. Unul dintre cele mai importante subiecte ale ședinței îl reprezintă prima rectificare bugetară din acest an. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Cosmin Necula nu a fost însă supus consultării publice, lucru care era de așteptat având în vedere promisiunile acestuia din timpul campaniei electorale referitoare la transparența deciziilor publice și mai ales obligațiile legale. Rămâne de văzut dacă în ședința de mâine vor fi consilieri locali care să ridice această problemă.

De ce consultare publică pe tema bugetului local?

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile minimale pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autoritătilor administrației publice centrale și locale în raporturile stabilite cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

Articolul 6 prevede următoarele:
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Unde se redistribuie banii la rectificarea bugetară de mâine

Principalele direcți spre care se vor duce banii municipiului în urma rectificării bugetare se numără Poliția Locală, care primește un plus de 922.700 lei și plata chiriei noului sediu al Direcţiei de Impozite și taxe locale CU 233.000 lei. Alte investiții importante vor fi acordarea a 600.000 lei pentru preluarea sistemului de iluminat public – de la E-ON Distribuţie și acordarea a 456.000 lei pentru proiectul „Reabilitare si modernizare iluminat public în municipiul Bacău”, proiect ce va fi finanţat din fonduri europene.

Şedinţa va avea loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, de la ora 11. Ședințele Consililui Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Toate modificările bugetului municipiului Bacău î urma rectificării de mâine pot fi analizate mai jos:

 • Suma de 455, 42 mii lei va  fi redistribuită cptre obiectivul de investiţii „Dezvoltarea pieţei de energie termică-racordare la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău – 39 obiective;
 • Suma de 2.600 mii lei va fi virată din trimestrul IV în trimestrul III pentru a acoperi o parte din necesarul de pe trimestrul III a concediilor de odihnă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat și pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap;
 • La capitolul bugetar 51.02 „Autorități executive” se majorează titlul „bunuri și servicii” cu suma de 700 mii lei, pentru achitarea chiriei la sediul nou al Direcţiei de Impozite și taxe locale cu 233 mii lei, pentru transmiterea deciziilor de impunere către contribuabili cu 87 mii lei, pentru achiziționarea de tonere, cartuşe și alte consumabile pentru imprimante cu 150 mii Iei și pentru alte cheltuieli de întreţinere și funcţionare cu suma de 230 mii lei;
 • Capitolul 54.02 „Alte cheltuieli” s-a majorat cu suma de 100 mii lei pentru decontarea transportului studenţilor băcăuani care beneficiază de burse de studii și 60 mii lei pentru transferuri de credite bugetarecare se acordă în parteneriat cu alte instituţii publice, în vederea susţinerii unor activități de interes local;
 • Serviciul de Evidență a Persoanelor solicită alocarea de 10 mii lei pentru printarea, copierea și scanarea documentelor necesare activității de evidență a persoanelor;
 • Poliției Locale a municipiului Bacău i s-a suplimentat bugetul cu 922,7 mii din care 764 mii lei pentru plata pazei și 158,7 mii lei pentru cheltuielile de întreținere și funcţionare;
 • Subcapitolul 67.02.05 „întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” s-a suplimentat cu 100 mii lei pentru plata zilierilor;
 • Pentru reparaţiile la instalaţii sanitare, electrice și igienizări interioare efectuate în creșele din municipiu, se impune suplimentarea bugetului cu suma de 300 mii lei. De asemenea la capitolul 68.02 „Asistență socială” se majorează Bugetul Direcţiei de Asistență Socială Bacău cu 80 mii lei pentru activitățile curente de funcţionare;
 • Pentru asigurarea hranei acordate persoanelor fără adăpost în cantina socială se impune suplimentarea cu 200 mii lei a alocaţiilor bugetare pentru Căminul de Persoane vârstnice;
 • Subcapitolul „Iluminat” se suplimentează cu suma de 38 mii lei pentru devierea și remedierea cablurilor de alimentare pentru pompe și iluminat. Subcapitolul „Canalizarea și tratarea apelor reziduale” se majorează cu suma de 1.000 mii lei pentru plata facturilor emise de CRAB pentru apa pluvială;
 • Subcapitolul „Alte cheltuieli cu transporturile” se majorează cu suma de 4 mii lei pentru plata unei poliţe de asigurare obligatorie RCA necesară înmatriculării microbuzului pentru elevi.
 • Pentru acoperirea acestor sume se diminuează bugetul alocat la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” articolul reparaţii curente cu suma de 3.514,7 mii lei.
  • la capitolul 51.02 „Autorități executive” obiectivul de investiţii „Reabilitare unitati şcolare” în suma de 1.000 mii lei a fost transferat in capitolul 65.02 „Învățământ” cu aceeaşi sumă și destinaţie, urmând a fi accesate proiecte europene prin P.O.R;
  • Capitolul 61.02 „Ordine Publică și Siguranţă Naţională”a fost majorat cu suma de 50 mii lei pentru elaborarea unor studii, în vederea eliminării riscului acumulărilor de gaze naturale peste limitele admisibile, în ansamblul de locuinţe ANL Gherăiești;
  • Capitolul 67.02 „Cultura, Recreere și Religie” a fost majorat cu suma de 209 mii lei pentru finalizarea proiectului „Registrul spatiilor verzi”;
  • Capitolul 68.02 „Asistența socială” a fost majorat cu suma de 469,42 mii lei în vederea finalizării proiectului” Reabilitare și modernizare imobil strada Milcov, cu destinaţie de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost”. Tot la acest capitol a fost alocată suma de 600 mii lei pentru „Amenajare spaţiu creșă”(4 grupe) in incinta Grădiniţei nr. 27”;In programul de investiţii s-au făcut următoarele modificări:
 • Capitolul 70.02 „Locuinţe, Servicii și Dezvoltare Publică” a fost suplimentat cu suma de: 150 mii lei pentru „Reabilitare termică blocuri de locuințe”- expertize tehnice, audit energetic, D.A.L.I; 600 mii lei pentru preluarea sistemului de iluminat public- de la E-ON Distribuţie; 110 mii lei pentru montare canalizării în municipiul Bacău; 91 mii lei pentru extindere iluminat public strada Prelungirea Bradului; 456 mii lei pentru proiectul „Reabilitare si modernizare iluminat public în municipiul Bacău”, proiect ce va fi finanţat din fonduri europene;
 • Capitolul 74.02 „Protecţia Mediului” a fost suplimentat cu suma 217 mii lei pentru „Protecţie conducte de transport apă Dn 800 mm, la subtraversarea albiei râului Tazlăul Sarat;
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august – septembrie 2016.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăţilor comerciale, asociaţiilor şi instituţiilor la care Municipiul Bacău este acţionar/ asociat.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane care să asigure managementul Teatrului Municipal ”Bacovia” până la data începerii executării noului contract de management.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective în vederea ocupării funcţiei de manager al teatrului Municipal ”Bacovia.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău a celei de a XXVI – a ediţii a Expoziţiei – concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 14 iulie – 20 august, la Bacău

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău la întâlnirea pentru informare şi pregătire a celui mai mare Festival Sportiv European, Jocurile Ruhr-ului, ce se va desfăşura în perioada 04.09. – 09.09.2016 la Hamm, Germania.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice.

Iniţiator-DL. GAVRILIU ADRIAN – CONSILIER LOCAL

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei de la Sport Club Municipal Bacău, Aniţei Georgiana şi a antrenorului Nemţeanu Cristi pentru performanţe internaţionale deosebite obţinute în anul competiţional 2016.

Iniţiator-DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.