Conform Capitolului 6 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001 privind organizarea şi functionarea consiliilor judetene, consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judeţean este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste de prefect, in functie de populatia judetului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, dupa cum urmeaza:

Numărul locuitorilor județului
Numărul consilierilor
până la 350.00031
între 350.001 - 500.00033
între 500.001 - 650.00035
peste 650.00037

Atributiile consiliului judetean

Art. 104 al aceleiasi legi mentioneaza ca autoritatea deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) alege din rândul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti;

b) aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, numarul de personal in limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean;

c) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

e) aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii;

f) administreaza domeniul public si domeniul privat al judetului;

g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; hotaraste cu privire la vânzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, in conditiile legii;

h) hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in conditiile legii; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii institutiilor si serviciilor publice pe care le-a infiintat si le aplica, daca este cazul, sanctiuni disciplinare, in conditiile legii;

i) hotaraste asupra reorganizarii regiilor autonome de interes judetean; exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale;

j) stabileste, pe baza consultarii autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti implicate;

k) aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes judetean; acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor comunale si orasenesti; in acest sens consiliul judetean poate infiinta servicii publice specializate;

l) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii;

m) asigura, potrivit competențelor sale, conditiile materiale si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor de cultura, a institutiilor si serviciilor publice de educatie, ocrotire sociala si asistenta sociala, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum si a altor activitati, in conditiile legii;

n) asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive;

o) infiinteaza institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor copilului si asigura buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare;

p) analizeaza propunerile facute de autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti, in vederea elaborarii de prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator;

q) atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean;

r) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;

s) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean;

t) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop in care poate infiinta impreuna cu acestea institutii publice, societati comerciale si servicii publice;

u) coordoneaza activitatile Corpului gardienilor publici, in conditiile legii.

(2) Consiliul judetean indeplineste si alte atributii prevazute de lege.

Functionarea consiliului judetean

Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa. Consiliul judetean isi exercita mandatul de la data constituirii pâna la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales.

Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Consiliul judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

Convocarea consiliului judetean se face in scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judetului convocarea consiliului judetean se face de indata. In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Ședințele consiliului judetean sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie. Prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie. Cazurile in care se considera ca absenta este motivata se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean. In situatia in care un consilier absenteaza de doua ori consecutiv fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului judetean.

Ședințele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul judetean adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

Hotarârile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de secretarul general al judetului.

In cazul in care consiliul judetean nu se intruneste timp de 6 luni consecutive sau nu a adoptat, in 3 sedinte ordinare consecutive, nici o hotarâre, precum si in situatia in care numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti, acesta se dizolva de drept.

Presedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului

Consiliul judetean alege dintre membrii sai, pe toata durata exercitarii mandatului, un presedinte si 2 vicepresedinai. Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Eliberarea din functie a presedintelui consiliului judetean se face prin votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora, daca a emis, in decurs de 3 luni, cel putin 3 dispozitii care au fost anulate irevocabil de instanata de judecata intrucât au contravenit intereselor generale ale statului ori ale judetului sau au incalcat Constituaia si legile tarii. Vicepresedintii pot fi eliberati din functie, in aceleasi conditii, numai daca s-a constatat prin hotarâre judecatoreasca irevocabila ca acestia au contravenit, in exercitarea sarcinilor ce le-au revenit, intereselor generale ale statului sau ale judetului ori au incalcat Constitutia si legile tarii.

Pe toata durata exercitarii mandatului contractul de munca al presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean la institutiile publice, regiile autonome, companiile nationale, societatile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda de drept.

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean primesc pe toata durata exercitarii mandatului o indemnizatie stabilita in conditiile legii.

Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice române si straine, precum si in justitie. Presedintele raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene.

Aparatul propriu al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Functionarii din aparatul propriu de specialitate se bucura de stabilitate in functie, conform legii. Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate va fi delegata vicepresedintilor sau secretarului general al judetului, prin dispozitie.

Presedintele consiliului judetean indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a) asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative;

b) intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului judetean;

c) dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a lucrarilor consiliului judetean;

d) intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia;

e) asigura aducerea la indeplinire a hotarârilor consiliului judetean si analizeaza periodic stadiul indeplinirii acestora;

f) conduce sedintele consiliului judetean;

g) coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judetean;

h) exercita functia de ordonator principal de credite;

i) intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, in conditiile si la termenele prevazute de lege;

j) urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen;

k) propune consiliului judetean spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

l) prezinta consiliului judetean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotarârilor consiliului;

m) propune consiliului judetean numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor institutiilor publice si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

n) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

o) indruma metodologic, urmareste si controleaza activitatile de stare civila si autoritate tutelara, desfasurate in comune si orase;

p) acorda, prin aparatul propriu si serviciile de specialitate ale consiliului judetean, sprijin si consultanta tehnica si juridica pentru autoritatile administratiei publice locale, comunale si orasenesti, la solicitarea acestora;

q) coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea privind protectia drepturilor copilului.

In exercitarea atributiilor sale presedintele consiliului judetean emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

In cazul suspendarii presedintelui atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor in functie. In celelalte cazuri de absenta a presedintelui atributiile sale vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie.

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier. Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor este egala cu cea a mandatului consiliului judetean.

In cazul incetarii inainte de termen a mandatului presedintelui consiliului judetean prefectul ia act prin ordin si instiinteaza consiliul judetean in vederea alegerii unui nou presedinte.

Fiecare judet are un secretar general salarizat din bugetul acestuia. Secretarul general este functionar public de conducere si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie.

Numirea secretarului general al judetului se face de Ministerul Administratiei Publice, la propunerea presedintelui consiliului judetean, potrivit legii.

Numirea se face pe baza de concurs sau de examen, dupa caz. Concursul va fi organizat, in conditiile legii, de presedintele consiliului judetean in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare vor face parte presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii consiliului judetean, un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice, secretarul general al prefecturii si 2 reprezentanti ai consiliului judetean.

Emiterea dispozitiei de numire se face in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.

Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului general se fac de Ministerul Administratiei Publice numai la propunerea consiliului judetean, aprobata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei presedintelui acestuia, sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.

Secretarul general al judetului coordoneaza compartimentele de stare civila si autoritate tutelara din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean. Secretarul general al judetului indeplineste in mod corespunzator atributiile stabilite de lege pentru secretarul general al ministerului.

Sursa: Legea administraþiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


  • _ga
  • _gid
  • _gat

Nu accept
Accept