Consiliul Local Bacau

Rolul si functionarea Consiliului Local

Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 204/23 aprilie 2001 primarul, presedintele de CJ, consilierii locali si cei judeteni se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, mandatul fiecaruia fiind de 4 ani. Aceeasi lege stabileste ca toti alesii locali se vor organiza si vor functiona in temeiul autonomiei locale.

Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia comunei sau a orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:

Numărul locuitorilor
comunei sau ai orașului
Numărul consilierilor
până la 1.5009
între 1.501 si 003.00011
între 3.001 si 005.00013
între 5.001 si 010.00015
între 10.001 si 020.00017
între 20.001 si 050.00019
între 50.001 si 100.00021
între 100.001 si 200.00023
între 200.001 si 400.00027
peste 400.00031

Consiliile Locale se constituie in 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, iar convocarea se face de catre prefect. Sedinta este legal constituita numai daca participa doua treimi din numarul celor alesi. Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de consilierul cel mai in varsta, ajutat de doi alesi mai tineri. Pentru validarea mandatelor se alege o comisie de validare de trei pana la cinci membri, prin vot deschis, formata din consilieri. Consilierii locali validati trebuie sa depuna juramantul in limba romana. Alesii care refuza sa il depuna sunt considerati demisionati de drept. Consiliul local este legal constituit numai in momentul in care majoritatea membrilor a depus juramantul, iar constituirea se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor validati. Dupa constituirea sa legala, consiliul local alege prin votul deschis al majoritatii membrilor un presedinte de sedinta, care isi va desfasura prerogativele pe o perioada de maximum trei luni. Acesta este ales din randul consilierilor. De asemenea, presedintele poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul total al consilierilor in functie.

Conform articolului 24 din Legea nr. 393/200412 privind Statutul alesilor locali, consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de formatiunile politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin trei. Consilierii carora nu li se aplica respectivele prevederi mentionate anterior, se pot constitui in grup prin asociere. Grupurile au un lider, ales prin vot deschis. Grupurile nu pot fi formate in numele unor formatiuni politice care nu au participat la alegeri sau nu au intrunit numarul de voturi necesare pentru a avea cel putin un membru in Consiliu.

Atributiile consiliului local

Potrivit Art. 38, alineatul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001, Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

La alineatul 2 al acelei legi se mentioneaza urmatoarele atributii principale ale Consiliul local:

a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;

c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;

d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;

e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;

f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;

g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;

i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;

l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;

m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;

n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;

o) hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;

p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;

r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;

s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;

t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;

u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;

v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;

x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;

y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;

z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii.

Functionarea Consiliului Local

Potrivit legislatiei in vigoare, Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de indata.

In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia. Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

Sedintele consiliului local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie. Prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie. Cazurile in care se considera ca absenta este motivata se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. In situatia in care un consilier absenteaza de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.

Sedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor in care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise.Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice romane sau straine se vor discuta intotdeauna in sedinta publica. In legatura cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum, in conditiile legii.

Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Consilierul care conduce sedintele de consiliu, impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local.

Obligatiile si drepturile consilierilor si ale primarului

In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale. Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului propriu de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor, la cererea acestora, in termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului. Consilierii sunt obligati ca in indeplinirea mandatului sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.

Fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie stabilita in conditiile legii.Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lor, in conditiile legii. Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei prevazute si a cotei in care se face decontarea, in concordanta cu posibilitatile de finantare. Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate invitate de primar.

Sursa: Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


  • _ga
  • _gid
  • _gat

Nu accept
Accept