Romeo-Stavarache2

Primarul municipiului Bacău, Romeo Stavarache, a transmis în atenția consilierilor locali înainte de ședința ordinară de luni, 4 mai 2015, raportul său de activitate pe anul 2014.

Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice locale prevede obligativitatea ca primarul să facă public din oficiu un raport anual de activitate (de altfel, și fiecare consilier trebuie să facă același lucru).  Documentul poate fi descărcat la acest link.

Raportul are 247 de pagini și prezintă principalele acțiuni înterprinse de Primăria Bacău în anul 2014, inclusiv investițiile desfășurate, veniturile, cheltuielile și activitatea departamentelor aflate în subordinea primarului.

Gradul de realizare a programului de investiții pe anul 2014 a fost de 58% din valoarea planificată. Față de anii precedenți, procentul este semnificativ mai mic față de perioada 2011 – 2013, însă peste valorile înregistrate în 2006, 2009 și 2010, după cum se poate vedea și din tabelul de mai jos.

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grad de realizare 2% 63% 74% 53% 52% 90% 82% 72% 58%

La nivelul Serviciului Achiziții din cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Bacău, în anul 2014 au fost atribuite 142 contracte de achiziţii, din care 7 contracte de furnizare produse, 78 contracte de prestări servicii si 57 contracte de execuţie lucrări, in valoare totala de 149.890.585,01 lei, fără TVA.

Nr.crt. Tip contract/Tip procedură Total
Nr. Valoare (lei fără TVA)
1 Contracte de produse 7 1.909.508,00
2 Contracte de servicii 78 33.185.835,10
3 Contracte de lucrări 57 114.795.241,91
4 Total 142 149.890.585,01

Serviciul Achiziţii a manageriat un număr de 569 achiziţii, din care 431 au fost realizate de Biroul Aprovizionare, prin cumpărare directă.

Veniturile totale încasate de Primăria Bacău în anul 2014 au fost de 376.994.824 lei. Din totalul veniturilor realizate, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile proprii, după cum urmeaza:

 • veniturile proprii în suma de 175.634.446 lei reprezintă 46,60%
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale de 127.209.424 lei, adică 33,74%
 • transferuri voluntare în valoare de 36.980 lei, în procent de 0,01% subvenţii în sumă de 38.093.139 lei, reprezintă 10,10%
 • sume primite de la Uniunea Europeană în sumă de 36.020.835 lei, în procent de 9,55%.

Nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2014 este de 369.722.963 lei, din care :

 • De la bugetul de stat 198.651.818 lei
 • De la bugetul local 171.034.165 lei

Sumele au fost cheltuite după cum urmează:

 • cheltuieli de personal 124.746.748 lei
 • bunuri și servicii 79.120.808 lei
 • dobânzi  9.304.363 lei
 • subvenţii 10.700.000 lei
 • transferuri între unități ale administraţiei 13.453.126 lei
 • alte transferuri  1.730.321 lei
 • proiecte externe cu finanţare nerambursabilă 68.676.418 lei
 • asistență socială  10.245.315 lei
 • alte cheltuieli 17.825.358 lei
 • cheltuieli de capital  21.499.729 iei
 • rambursări de împrumuturi 15.989.754 lei
 • plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent 3.568.977 lei

Suma de 70.555 lei a fost atribuită de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru studenţii care au obținut burse în străinătate. Primăria a alocat resurse financiare asociaţiilor şi fundaţiilor culturale, sportive sau de cult în baza Legii 350/2005 în valoare de 15.578.202 lei.

Întreținerea spațiului public

În anul 2014, au fost plantate, în total, 20.000 de pansele, 56.000 de plante de vară, 6300 de crizanteme, și 5000 de vinci.

La capitolul câini comunitari, primăria informează că a avut următoarele rezultate: câini capturaţi – 328 capete; câini sterilizaţi – 441 capete; crotaliaţi – 282 capete; consultaţi, vaccinaţi,deparazitaţi – 1115 capete; câini trataţi – 138 capete; câini adoptaţi si microcipati – 141 capete; câini revendicaţi – 0 capete; câini eutanasiaţi – 0 capete; cadavre de câini ridicate prin ecarisaj – 100 capete, câini trimişi la SC Protan SA – 211 capete, câini morţi în adăpost – 211 capete.

Direcția juridică

Pe rolul instanţelor judecătoreşti, în diferite stadii de judecată, Primăria Bacău se află implicată într-un număr de peste 1.200 de litigii, numai în anul 2014, în cadrul procedurilor judiciare, fiind înregistrate un număr de aproximativ 400 de dosare noi.

În acest context, pe rolul instanţelor de judecată există un număr de peste 100 de cauze în care Municipiul Bacău este reclamant pentru recuperarea de debite aferente chiriilor de locuinţe, închirierilor de terenuri agricole sau curți-construcții, închirieri terenuri aferente garajelor autorizate și neautorizate, închirieri spații Piaţa Centrală sau recuperarea plăților utilităţilor folosite de diverse persoane fizice sau agenţi comerciali, serviciul fiind, deasemenea implicat în procedurile de reziliere a contractelor și de evacuare sau eliberare a amplasamentelor.

Informații de interes public și activitatea Consiliului Local

Au fost soluționate 119 solicitări venite de la persoane fizice și juridice în baza legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Activitatea desfăşurată în anul 2014 de Consiliul Local Bacău se concretizează în:

Nr. de şedinţe ale Consiliului local care au fost organizate

Anul 2014
Nr. şedinţe 29, din care 12 şedinţe ordinare şi 17 şedinţe extraordinare

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate, înregistrate şi comunicate :

Anul 2014
Nr. hotărâri 322

 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului Bacău emise – înregistrate şi comunicate :

Anul 2014
Nr. dispoziţii 2964

Rezultatele activității Poliției Locale

Lucrătorii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău au desfăşurat un număr de 56 de acţiuni, din care 17 acţiuni pe linia ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Bacău, 14 acţiuni pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice în instituţiile de învăţământ şi 25 acţiuni pe linia combaterii fenomenului de cerşetorie. Cu această ocazie au fost sancţionate contravenţional 16 persoane, valoarea sancţiunilor aplicate ridicându-se la 900 lei.

În cursul anului 2014, cu ocazia activităţilor desfăşurate au fost ridicate în vederea confiscării următoarele bunuri:

 • ţigări pachete : 3725 buc.
 • hârtie pachete : 17 buc.
 • sosete perechi: 21 buc.
 • produse de uz caznic : 3 buc.
 • bani: 147 buc.
 • altele : 402 buc.
 • telefoane : 1 buc.
 • hârtie : 40 buc.

Legea 350/2005 privind finanțările nerambursabile pentru activități nonprofit

În urma analizei cererilor de finanţare pe domeniul CULTE, următoarele parohii au primit fonduri nerambursabile pe legea 350/2005 de la Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Sesiunea 1:

Proiect Solicitant
1 Punerea în valoare a Bisericii Sf Gheorghe Bacău Parohia Sf Gheorghe Bacău
2 Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului de cult Parohia „Sf loan” Bacău
3 Construire biserică ortodoxă Parohia Ortodoxă Lazareţ
4 Întreţinere şi punerea în valoare a lăcaşului de cult (refacere acoperiş) Parohia Romano catolică Sf. Cruce
5 Construcţia Bisericii intrareaDomnului în Ierusalim Intrarea Domnului în Ierusalim
6 Reparaţie acoperiş la Biserica Sf Treime Parohia „Sf. Treime”
7 Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului de cult Parohia romano-catolică “Sf. Nicolae”
8 Reabilitare şi consolidare clădire lăcaş de cult Biserica Creştină Baptistă „Betel”
9 Punere în valoare a Capelei Sf Dumitru Bacău Parohia „Sf Dumitru” Narcisa Bacău
10 Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului de cult Parohia Romano – Catolică Sf Francisc de Asissi – Izvoare
11 Reparaţii interioare Biserica Sf. Voievozi CFR
12 Reabilitare ansamblu bisericesc Parohia Sf Voievozi Izvoare
13 Reparaţie capitală capela funerară Parohia Gherăiesti Bacău
14 Construire clădire cu destinaţia BISERICA PENTRU TINERI „întâmpinarea Domnului” Biserica pt. tineri „întâmpinarea Domnului”
15 Amenajare incinta şi imprejmuire teren Centrul misionar filantropic Ştefan Cel Mare si Sfânt – Biserica Aviaţiei –
16 Reamenajare sală de închinare Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România „Filiala Sf .Treime” Bacău
17 Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului de cult Biserica Adventistă de ziua a 7-a Conferinţa Moldova biserica locala, Bacău-Centru
18 Reabilitare si consolidare ansamblubisericesc Parohia Ortodoxă Sf Nicolae
19 Întreţinerea şi punerea în valoare a lăcaşului de cult Biserica lui Dumnezeu Apostolică Cultul Penticostal
20 Reabilitare termică lăcaş de cult Parohia Sf Treime Jandarmi Municipiul Bacău
21 Înlocuire învelitoare Parohia romano-catolică Fericitul leremia
22 Reabilitare anexă lăcaş de cult Parohia Sf împăraţi Constantin şi Elena
23 Întreţinerea şi punerea în valoare a Bisericii Buna Vestire Bacău Parohia Buna Vestire Bacău
24 Conservare lăcaş de cult Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi11
Sesiunea a doua :
Nr. Proiect Solicitant
1 Amenajare lăcaş de cult ortodox Parohia Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii”
2 Punerea în valoare a bisericii „ Pogorârea Sfântului Duh” Bacău Parohia Ortodoxă „Sfinţii Voievozi” Serbănesti

 

COMISIA SPORT: Au fost finanţate un număr de 32 de asociaţii sportive cu un total de 13.223.000 lei, după cum urmează:

Nr.crt. SOLICITANT TITLUL PROIECTULUI
1 ASOCIAŢIA „AQUA SUPORT” BACĂU Cupa Aqua Club Bacău, ediţia a 2-a
2 ASOCIAŢIA CLUB ECVESTRU „DECEBAL” Echitaţia băcăuană în anul 2014
3 ASOCIAŢIA „CLUB INTERFAST” BACĂU Promovarea badmintonului în Bacău – 2014, ediţia a 2-a
4 ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV ARENA 2011” Continuarea lărgireii bazei de selecţie a tinerilor în vederea angajării tinerilor spre sportul de performanţă
5 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV OBLIO Un sport pentru fiecare
6 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „MOLDOSPORT” Turneul naţional „Cupa Moldosport” ediţia a 4-a
7 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „TENIS 60” Popularizarea ramurei sportive tenis de masă în rândul populaţiei din Bacău în vederea determinării acestora la practicarea sportului în timpul liber
8 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV „ELITE SPORT” BACĂU Pregătirea şi antrenarea echipei de old- boys Bacau in vederea participării la turnee si jocuri cu scopul de a populariza handbalul
9 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV „LUPTE” BACĂU Selecţia şi promovarea luptătorilor în grupele de performantă
10 ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV NAUTICA” BACĂU Sprijinirea înotului în anul competiţionai 2014
11 ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV VASILE LEPĂDATU” BACĂU Organizarea competiţiilor de tenis de masă la nivelul minicipiului Bacău pentru atragerea copiilor în sălile de sport, descoperirea de talente şi iniţierea lor
12 ASOCIAŢIA „DELFIN 2012” BACĂU ’ Cupa Delfin 2014 la sărituri în apă
13 ASOCIAŢIA „DELTA RANGERS AIRSOFT CLUB” Airsoftul băcăuan la nivel de performanţă
9 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV „LUPTE” BACĂU Selecţia şi promovarea luptătorilor în grupele de performantă
10 ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV NAUTICA” BACĂU Sprijinirea înotului în anul competiţionai 2014
11 ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV VASILE LEPĂDATU” BACĂU Organizarea competiţiilor de tenis de masă la nivelul minicipiului Bacău pentru atragerea copiilor în sălile de sport, descoperirea de talente şi iniţierea lor
12 ASOCIAŢIA „DELFIN 2012” BACĂU ’ Cupa Delfin 2014 la sărituri în apă
13 ASOCIAŢIA „DELTA RANGERS AIRSOFT CLUB” Airsoftul băcăuan la nivel de performanţă
1415 ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ATLETISM BACĂU Srijinirea pregătirii atleţilor de performanta
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE JUDO BACĂU Susţinerea judoului băcăuan pe plan local, naţional şi internaţional
16 ASOCIAŢIA „JUDO CLUB ROYAL” Susţinerea şi promovarea judoului bacăuan în anul competitional 2014
17 ASOCIAŢIA SPERANŢA VOLEI FETE BACĂU Sprijinirea tinerelor volebaliste 10-12 ani pentru practicarea sportul de performanţă
18 ASOCIAŢIA SPORT CLUB BACĂU SPORT CLUB BACĂU – drumul spre performanţă
19 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ CLUBUL „CONDORUL” LILIECI Susţinerea financiară a clubului pentru pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor
20 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „FAITH AND WIN” Promovarea luptelor pe plan local, naţional şi internaţional
21 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „MAGIC BALL” O minge + un prieten Magic Ball Bacău
22 ASOCIAŢIA TOP HANDBAL BACĂU Lărgirea ariei de selecţie, instruire centralizată, organizarea competiţiilor la nivel de minihandbal în municipiul Bacau
23 ASOCIAŢIA TOP SPORT BACĂU Menţinerea handbalului masculin băcăuan în elita sporturilor naţionale
24 ASOCIAŢIA „TOTAL VOLEI” BACĂU Susţinerea şi reconstrucţia echipei de volei masculin Ştiinţa Bacău în vederea obţinerii unor rezultate superioare
25 ASOCIAŢIA VICTORIA BACĂU Victorie pentru sportul băcăuan
26 CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACĂU îmbunătăţirea condiţiilor de practicare a pescuitului sportiv
27 CLUB SPORTIV AEROSTAR BACĂU Valorificarea aptitudinilor individuale şi colective a tinerilor într-un sistem organizat de selecţie, pregătire continuă şi de competiţie.
28 CLUBUL SPORTIV BRONX POWERLIFTING CLUB BACĂU Campioni pentru viaţă
29 CLUBUL SPORTIV „VOLEI CARPAŢI” BACĂU Turneul internaţional de volei masculin OLD BOYS „PRIETENIA” BACĂU 2014 ediţia a 4-a
30 FILIALA JUDEŢEANĂ BACĂU A „ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA” Performanţă şi perseverenţă în rândul persoanelor nevăzătoare
31 FUNDAŢIA „PRO ŞTIINŢA” BACĂU Activitate sportivă de performanţă
32 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „GREEN CLUB” BACĂU Susţinerea financiara a asociaţiei Club Sportiv „Green Club” pentru participarea cu două echipe de juniori C şi D în campionatul judeţean de fotbal

Sursa foto: ancheteonline.ro 

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.