ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Sorin Câmpeanu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Bulversarea examenelor sfârşitului de an şcolar prin organizarea concursurilor de inspectori şcolari.

Stimate domnule Ministru,

Vă supun atenţiei nemulţumirea unor responsabili ai învăţământului din mai multe judeţe ale ţării, care susţin că anumite decizii luate în ultima perioadă de Ministerul condus de dvs. va bulversa activităţile şi examenele de la sfârşitul acestui an şcolar. Astfel, concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare judeţene a fost anunţat în 15 aprilie a.c. de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru a se desfăşura în perioada 20 mai-5 iunie. În mod normal, acest concurs ar fi trebuit să fie anunţat la începutul anului şcolar 2014-2015, pentru a fi inclus în planul managerial şi planul de acţiune al inspectoratelor şcolare.
După cum sunt convins că ştiţi, în perioada următoare există o serie importantă de activităţi anterior planificate pentru anul şcolar care se va încheia în curând. Aş enumera doar câteva dintre acestea, precum Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul şcolar 2014-2015. Clasa a II-a: 18 mai 2015: Scris – limba română; 19 mai 2015: Citit – limba română; 20 mai 2015: matematică; 21 mai 2015: Scris – limba maternă; 22 mai 2015: Citit – limba maternă; Clasa a IV-a: 26 mai 2015: limba română; 27 mai 2015: matematică; 28 mai 2015: limba maternă; Clasa a VI-a: 2 iunie 2015: limbă şi comunicare; 3 iunie 2015: matematica şi ştiinţe ale naturii; Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a; Examenul de bacalaureat naţional: 25– 29 mai 2015, înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen;
Un alt eveniment important este Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2015 – 2016, cu următoarele date: 11-19 mai 2015 – înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2015, la inspectoratele şcolare; 19-21 mai 2015 – verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs; perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenţii promoţiei 2015; afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă; termen: 26 mai 2015; organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă,
perioada: 27 mai-26 iunie 2015 .
Pe lângă cele amintite, mai există şi alte preocupări ale celor care trebuie să vegheze la buna desfăşurare a educaţiei naţionale, mai ales inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ, şi anume: Atestatul de competenţe profesionale în informatică – perioada: 1-30 mai 2015; Atestatul de competenţe lingvistice – perioada: 1-30 mai 2015; Olimpiadele şi concursurile naţionale: Olimpiada de tehnologia informaţiei – 14-19 mai 2015. De asemenea, urmează a avea loc Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2015, cu următoarele puncte: aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar-perioada: 14 – 15 mai 2015; afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar, termen: 18 mai 2015; depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat-perioada: 19 – 20 mai 2015; soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii-perioada: 21 – 25 mai 2015.
Precizez în mod categoric că în perioada concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare judeţene, inspectorii şcolari sunt responsabili pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu privind implementarea şi derularea activităţilor menţionate anterior. Eşecul desfăşurării oricăreia dintre activităţile relatate ar produce perturbări la nivelul tuturor beneficiarilor educaţiei naţionale, ceea ce cred că nu vă doriţi.
Vă reamintesc că metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare este aprobată prin Ordinul 5558/2011. În aceste condiţii, oamenii din sistem afirmă cu nu există niciun motiv pentru care s-a hotărât intempestiv punerea sa în aplicare începând cu a doua jumătate a semestrului II al anului şcolar în curs.
Trebuie să mai cunoaşteţi că bibliografia de concurs cuprinde obligatoriu teme de management educaţional, în condiţiile în care cea mai recentă publicaţie pe această temă datează din anul 2007.
În cazul promovării concursului de inspector şcolar de către unele cadre didactice, acestea ar trebui numite în funcţiile de îndrumare şi control începând cu data de 5 iunie a.c., fapt ce ar provoca serioase perturbări în unităţile de învăţământ de unde provin atât foştii inspectori, cât şi cei numiţi în urma promovării concursului, sub aspectul încadrărilor. Acest lucru s-ar repercuta negativ asupra procesului educaţional în general, şi asupra activităţilor elevilor, în special.
Cadrele didactice numite în urma promovării concursului de inspector şcolar care nu au experienţă într-o funcţie de îndrumare şi control vor fi nevoite să preia din mers organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale prezentate mai sus, iar în final nimeni nu ar putea să le atribuie vreo responsabilitate în cazul obţinerii unor rezultate sub aşteptări.
Având în vedere toate aceste considerente, vă întreb cu respect domnule ministru cum consideraţi că se vor desfăşura examenele şi ansamblul tuturor activităţilor sfârşitului anului şcolar 2014-2015, în condiţiile în care deciziile emise de dvs. vor fi, cel mai probabil, generatoare a unui haos de nedescris în învăţământul românesc? De asemenea, vă rog să răspundeţi punctual la toate argumentele prezentate.

Deputat PSD de Bacău,
Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.