Consiliul_Judetean_BacauConsiliul Judeţean Bacău anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean.

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 16.02.2016, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul pe Calea Mărăşeşti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiaiuridica@gmail.com, persoana desemnată – Oana Irimia.

Totodată, CJ va aproba organizarea sesiunilor de selecţie publică de proiecte culturale, sociale şi sportive pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţile nonprofit de interes public judeţean, iar componenţa comisiei de selecţie publică a proiectelor se va stabili prin act administrativ ulterior. Aceasta va fi alcătuită atât din aleşi locali (consilieri judeţeni) cât şi din salariaţi ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, având un număr de şapte membri. Membrii comisiei de evaluare vor fi stabiliţi de preşedintele CJ, Dragoş Benea.

Extrase din Metodologia Generală

 • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabileşte prin anunţul de participare si nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare.
 • Cererea de finanţare se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în Ghidul Solicitantului, de manieră a asigura furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică. Aceasta va include: scopul, obiectivele specifice, activităţile care urmează a fi desfăşurate, specificaţiile de performanţă, graficul de timp, echipa proiectului, responsabilităţile etc.
 • Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire) la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judeţean Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 2, cod 600017, municipiul Bacău, camera 2 – Registratură. Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (spre exemplu prin fax sau e-mail) vor fi respinse. Acestea trebuie să fie depuse în original, plus 3 copii (inclusiv o copie în format electronic, care va fi ataşată originalului).

Metodologia generală propusă poate fi consultată aici.

Ghidul solicitantului – domeniul Cultură

Obiectivul general al acestei linii de finanţare îl reprezintă dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a culturii dintr-o perspectivă integrativă împreună cu educaţia, cultele, turismul, mediul de afaceri, inclusiv colaborarea interregională şi cooperarea transnaţională, sporirea gradului de cultura administrativă şi civică.

Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice:

 • Dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale băcăuane prin crearea de evenimente specifice pe plan judeţean, cu impact major asupra publicului ţintă;
 • Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale;
 • Consolidarea identităţilor culturale şi conservarea tradiţiilor;
 • Dezvoltarea relaţiilor inter-culturale;
 • Promovarea imaginii judeţului Bacău prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, cultural, arhitectural;
 • Dezvoltarea capitalului uman din domeniul cultural;
 • Implicarea audiovizualului în promovarea culturii băcăuane;
 • Sporirea gradului de cultură administrativă şi civică prin informarea adecvată a populaţiei.

Suma totală este de 400.000 de lei, iar orice grant acordat prin acest program trebuie să se încadreze între 10.000 şi 100.000 de lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia sau din alte surse, inclusiv totalitatea costurilor neeligibile.

Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie să se încadreze până la data de 18.11.2016, termenul limită pentru depunerea raportului final tehnico – financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată fiind 02.12.2016.

Domeniile de activitate pot fi clasificate după cum urmează:

 1. Muzica: reprezintă unul din principalele mijloace de consum cultural, în mod special în rândul tinerilor.
 2. Cultura scrisă. Publicaţiile sunt, în conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise: cărţi, reviste, albume şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic, pe orice fel de suport.
 3. Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului: exprimarea artistica si culturala a unei comunităţi se realizează si prin intermediul artelor vizuale si plastice. Teatrul: reprezintă unul din principalele mijloace prin care se pot exprima valorile artistice si in acelaşi timp se pot imbunatati cunoştinţele culturale ale comunităţii.
 4. Creare de evenimente. Evenimentele culturale de importanţă majoră au avut întotdeauna un impact pozitiv asupra comunităţii băcăuane.
 5. Alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Bacău şi a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Bacău, sporirea gradului de cultura administrativa si civica).

Printre activităţile care sunt eligibile se numără:

A – arte vizuale şi ale spectacolului: expoziţii, spectacole/concerte, festivaluri, târguri tradiţionale de interes judeţean, naţional şi internaţional şi alte manifestări culturale (organizate cu titlul de acces gratuit);

B – concursuri, simpozioane, conferinţe şi seminarii pe teme culturale de interes judeţean cu participare naţională şi internaţională (cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Bacău);

C – editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, broşură, revistă şi alte publicaţii sau materiale de promovare ilustrative a patrimoniului cultural local în circuitul cultural naţional (ca de exemplu: ghid cultural al Judeţului Bacău, album, broşură şi alte materiale de promovare a turismului cultural-spiritual, inclusiv pe suport electronic, materiale audio-video, spaţiu virtual);

D – manifestări jubiliare şi alte activităţi de promovare a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Bacău precum: organizarea de şcoli de vară de creaţie/tabere culturale, participări la competiţii (cocursuri/festivaluri) naţionale (de anvergură) sau internaţionale.

Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă: va fi anunțat în presa locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, după publicarea anunţului de participare în Monitorul Oficial al României.

Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare. Vor fi punctate suplimentar acele propuneri de proiecte care vor avea efecte benefice şi asupra pieţei forţei de muncă locale prin crearea de locuri de muncă permanente sau temporare pentru şomeri, în mod special pentru cei tineri sau şomerii de lungă durată, creând oportunităţi pentru calificare şi noi locuri de muncă în sectorul cultural.

Ghidul solicitantului – domeniul Social

Obiectivul general al liniei se concretizează în sprijinirea sectorului nonguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social.

Obiectivele specifice vizează:

 • respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
 • prevenirea şi combaterea discriminării;
 • incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării;
 • egalizarea şanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile, reinserţia pe piaţa forţei de muncă;
 • solidaritatea socială, responsabilizarea societăţii civile;
 • stoparea dezintegrării sociale a familiilor de migranţi prin programe sociale;
 • măsuri active pentru combaterea şomajului.

Suma globală indicativă disponibilă pentru domeniul social este de 400.00 de lei. Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului sunt cuprinse între 10.000 şi 100.000 de lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia sau din alte surse.

Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie să se încadreze până la data de 18.11.2016, termenul limită pentru depunerea raportului final tehnico – financiar al proiectului și a ultimei cereri de plată fiind 02.12.2016.

Proiectele sociale trebuie să aibă drept grup ţintă persoanele vulnerabile care nu îşi pot agrega şi promova propriile interese în mod organizat şi care, în consecinţă, sunt excluse de la exercitarea propriilor drepturi şi de la participare socială. Aceste grupuri includ:

 • persoane vârstnice;
 • persoane sărace;
 • familii sărace monoparentale;
 • persoane din mediul rural;
 • persoane fără locuinţă;
 • persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice;
 • persoane victime ale violenţei in familie;
 • copii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate;
 • copii instituţionalizaţi, copii ai străzii;
 • tineri care părăsesc instituţiile de ocrotire;
 • şomeri;
 • rromi;
 • persoane afectate de fenomenul traficului cu fiinţe umane etc.

Acestă componentă acoperă aria asistenţei sociale, ceea ce înseamnă că următoarele tipuri de activitati pot fi finanţate:

 • asistenta socială/socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi/sau la domiciliul beneficiarilor;
 • servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere,consiliere si îndrumare;
 • servicii de îndrumare şi consiliere pentru familiile ai căror membri sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • dezvoltarea de servicii de consiliere (inclusiv psihologică) şi facilităţi afterschool în mediul rural pentru elevii aparţinând categoriilor defavorizate, inclusiv cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate;
 • îndumare, consiliere, orientare pentru elevii de liceu pe piaţa forţei de muncă;
 • campanii de promovare a sănătăţii (anti-tutun, anti-alcool, cancer de col uterin şi de sân, planificare familială etc.);
 • campanii de prevenţie în combaterea traficului de persoane şi a consumului de stupefiante;
 • centre comunitare de reintegrare socială;
 • centre sociale multifuncţionale;
 • centre de zi;
 • alte tipuri de servicii sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

Ghidul solicitantului – domeniul Sport

Pentru acest domeniu, Consiliul Judeţean va oferi fonduri pentru 3 programe sportive de utilitate publică:

I. Programul „Promovarea sportului de performanta”, ce are drept scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.

Obiective:

a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional;

b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;

d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

II. Programul „Sportul pentru toţi”, care va trebui să menţină o bună stare de sănătate şi să consolideze socializarea cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.

Obiective:

a) încurajarea practicării activitatilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

III. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”, menit să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

Obiective:

a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive;

b) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice.

Suma alocată pentru acest domeniu este de 200.000 de lei, iar sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului sunt curpinse între 10.000 de lei şi 50.000 de lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse.

Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie sa se încadreze pana la data de 18 noiembrie 2016, termenul limită pentru depunerea raportului final tehnico – financiar al proiectului fiind 2 decembrie 2016.

Tipuri de activităţi eligibile:

–       Acţiuni de pregătire sportivă, interne si internaţionale;

–       Competiţii sportive interne şi internaţionale;

–      Alte acţiuni sportive, respectiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, schimburi de experienţă, gale şi manifestări sportive.

În întregime, documentaţia poate fi consultată accesând următorul link.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.