Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat (fochist) tr. III la Serviciul administrativ-transport în cadrul Direcţiei tehnic-investiţii şi lucrări publice din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice

1. Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii generale;

– vechime în specialitatea postului – minimum 4 ani;

– autorizat ISCIR ca fochist clasa A/C cu autorizaţie valabilă;

– talonul de vize anuale vizat la zi.

3. Concursul constă în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

4. Desfăşurarea concursului:

a) Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău, str. Calea Mărăşeşti, nr.2 conform calendarului următor:

10 februarie 2016, ora 16.30 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;

12 februarie 2016 – selecţia dosarelor de concurs;

14 februarie 2016 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs;

17 februarie 2016 ora 09.00 – proba scrisă;

19 februarie 2016 ora 12.00 – interviul.

Restul detaliilor privind organizarea concursului pot fi citite aici, iar bibliografia necesară, aici.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.