Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat (fochist) tr. III la Serviciul administrativ-transport în cadrul Direcţiei tehnic-investiţii şi lucrări publice din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice

1. Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii generale;

– vechime în specialitatea postului – minimum 4 ani;

– autorizat ISCIR ca fochist clasa A/C cu autorizaţie valabilă;

– talonul de vize anuale vizat la zi.

3. Concursul constă în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

4. Desfăşurarea concursului:

a) Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău, str. Calea Mărăşeşti, nr.2 conform calendarului următor:

10 februarie 2016, ora 16.30 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;

12 februarie 2016 – selecţia dosarelor de concurs;

14 februarie 2016 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs;

17 februarie 2016 ora 09.00 – proba scrisă;

19 februarie 2016 ora 12.00 – interviul.

Restul detaliilor privind organizarea concursului pot fi citite aici, iar bibliografia necesară, aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.