Consiliul Județean Bacău: dezbatere publică privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

Consiliul Judeţean Bacău, anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) de pe lângă Consiliul Judeţean Bacău şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 06.05.2016, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul str. Calea Mărăşeşti, nr.2-4, camera 2, prin fax la nr.0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.corn, persoana desemnată – Oana Irimia.

În expunerea de motive a proiectului de hotărâre supus dezbaterii se precizează că în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2006 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de tineret, consiliile judeţene pot înfiinţa consilii consultative constituite din organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret.

CCPT va fi o structură consultativă fără personalitate juridică şi va funcţiona pe lângă Consiliul Judeţean Bacău pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel judeţean. Din cadrul acestuia pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul judeţului Bacău astfel: preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Bacău, preşedinţii organizaţiilor studenţeşti, ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret, ai structurilor sindicale adresate tinerilor, ai structurilor patronale adresate tinerilor, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor, câte un reprezentant al fiecărui grup informai de tineret precum şi preşedinţii structurilor de tineret ale partidelor politice.

Extrase din regulamentul de organizare și funcționare al CCPT supus dezbaterii publice

La înfiinţarea CCPT înscrierile se vor face prin cerere de înscriere scrisă depusă la Registratura Consiliului Judeţean Bacău, iar după constituirea CCPT cererile de înscriere/retragere se vor depune la Secretariatul CCPT.

Principalele domenii de lucru abordate de CCPT vor fi următoarele:

a) cultură;

b) educaţie – tineret;

c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat;

d) participare şi activităţi de voluntariat;

e) sport, sănătate;

f) mediu;

g) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii.

Totodată, în funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili şi alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului.

Structurile interne ale CCPT vor fi: plenul – condus de un Preşedinte, comisiile de lucru – desemnate de plen și secretariatul – desemnat de plen. Ședințele plenului vor fi publice.

Plenul se va întruni o dată pe lună în sesiune ordinară sau în sesiune extraordinară ori de câte ori va fi necesar, convocarea se va face în scris de către Secretariatul CCPT sau de cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot. Convocarea plenului în sesiune ordinară se va face cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte.

La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului vor putea participa, ca invitaţi, membri ai Consiliului Judeţean Bacău, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de tineret care îşi manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen; aceştia nu vor avea drept de vot şi vor putea interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de şedinţă.

Documentația supusă dezbaterii publice postată pe site-ul Consiliului Județean poate fi consultată aici.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.