Ana Marchiș, consilier PSD

I. Activitatea în sesiunea plenară

În cadrul Consiliului Judeţean fac parte din Comisia de Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport şi îndeplinesc funcţia de preşedinte al acestei comisii. În această calitate am participat la un număr de 14 şedinţe de plen, din care, 12 ordinare şi 2 extraordinare şi la un număr de 36 şedinţe de comisie. Am luat cuvântul de 11 ori în şedinţele de plen ale Consiliului Judeţean, iar în comisie am avut peste 70 de intervenţii.

II. Luări de cuvânt în şedinţele de plen la următoarele proiecte

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Inclusivă nr. 2 Comăneşti. (consilier Manolache Vasile) (29.01.2015).

2. Informare privind propunerile de vânzare formulate de dl. Bichescu Gheorghe, dl. Cichi Adrian şi Barbă Neagră – proprietari ai unor suprafeţe de teren, restituite în baza Legii 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău (29.01.2015).

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru evaluarea terenurilor din incinta Spitalului Judeţean Bacău ce formează obiectul ofertelor de vânzare, în calitate de preşedinte al Comisiei de evaluare, aleasă în cadrul Consiliului Judeţean ( 23.02. 2015, două intervenţii).

4. Propunere privind calitatea de membru în comisiile de specialitate a d-nei consilier Ţaga Aurelia, la comisia de sănătate şi a d-nei consilier Lucaş Mariana, comisia de buget (23.02.2015).

5. Proiect-pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învăţării şi consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relaţiilor cu Franţa (30.03.2015).

6. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean (30.04.2015).

7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica Pământului- Seismologie (30.04.2015).

8. Informare privind situaţia copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate care trebuie să se afle în evidenţa DGASPC (28.05.2015).

9. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă domnului Petre Vlase, maestru coregraf la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău (26.08.2015).

10. Informare privind realizarea unor acţiuni culturale de amploare în cadrul unităţilor din subordinea Consiliului judeţean, în luna octombrie 2015. Redeschiderea Muzeului de Artă din cadrul Complezului Muzeal „Iulian Antonescu”, Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”, Sărbătorirea a 25 de ani de exitenţă a Centrului Internaţional „George Apostu”, 25 de ani de existenţă neîntreruptă a Saloanelor Moldovei, Toamnă Bacoviană şi Colocviile revistei „Ateneu”.

III. În cadrul Comisiei de Cultură am dezbătut şi formulat propuneri pe care le-am transmis pentru şedinţele de plen, în vederea promovării unor proiecte la care sunt parte, unele dintre acestea împreună cu membrii comisie:

1. Proiect de hotărâre privind aderarea Judeţului Bacău prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul judeţean, la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Bacău, în calitate de membru susţinător, sprijinirea financiară şi materială a Crucii Roşii Bacău.

2. Proiectul „Nicu Enea 55”, dezbaterea şi aprobarea în Comisia de cultură a acestui proiect, propus de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, realizarea unui Album monografic „Nicu Enea”, expoziţie retrospectivă „Nicu Enea”, expoziţie Pictori băcăuani contemporani cu Nicu Enea, proiect propus spre aprobare în Consiliul judeţean.

3. In conformitate cu art.106 alin.(l) coroborat cu art.117 lit.e din Legea administraţiei locale nr.215/2001 prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean am fost numită în Comisia de analiză a opurtunităţii celei mai avantajoase modalităţi de a folosi terenurile restituite în baza Legii nr. 10/2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ce aparţin domnilor Bichescu Gheorghe, Cichi Adrian şi Niţescu Barbă Neagră Vasile, având funcţia de preşedinte al acestei comisii.

4. Dezbaterea în cadrul Comisiei de cultură a referatului privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău”, domnului profesor univ. Gheorghe Mărmureanu, născut în Bacău, cercetător ştiinţific în domeniul fizicii cutremurelor, promotor al seismologiei neliniare, domeniu de actualitate în Fizica Cutremurelor, care a stat la baza întocmirii proiectului prezentat în plenul Consiliului Judeţean.

5. Proiect de hotărâre, privind acordarea „Premiului de Excelenţă” domnului Petre Vlase, maestru coregraf întocmit şi aprobat în unanimitate în Comisia de cultură, pentru activitatea culturală desfăşurată de acesta în cei peste 50 de ani de muncă, în calitate de director al Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău.

IV. In paralel cu Comisia de Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Judeţean unde sunt preşedinte, activez şi în alte comisii unde am fost aleasă ca reprezentantă a Consiliului Judeţean şi îmi desfăşor activitatea în conformitate cu regulamentele proprii ale acestora: 

1. Preşedinte, Comisia judeţenă de evaluare şi selectare a proiectelor culturale, sociale şi sportive în conformitate cu Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. In cadrul acestei comisii au fost evaluate 54 proiecte din care: 31 în domeniul cultural, 12 în domeniul social şi 11 în domeniul sportiv.

2. Preşedinte, Comisia de evaluare a managementului d-lui Vlase Petru, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, pentru anul 2014, în calitate de director al acestei instituţii publice de cultură, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr 37 din 21.02.2015.

3. Preşedinte, Comisia pentru analiza şi selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar tinerilor studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate.

4. Preşedinte, Comisia de validare a Consiliului Judeţean.

5. Preşedinte, Comisia privind propunerile de vânzare a unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr./2001, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.

6. Membru, Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, reprezentantă a Consiliului judeţean.

7. Membru, Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”.

8. Membru, Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău.

9. Membru, Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii ( CEAC) la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău.

V. Participări la acţiuni sociale, culturale, civice, în calitate de consilier judeţean

– Şcoala Specială „Maria Montessori”- am desfăşurat activitate în cadrul Comisiei de orientare şcolară şi profesională pentru copiii cu nevoi speciale. Am participat la analiza dosarelor de evaluare iniţială depuse de SEOSP în vederea eliberării certificatelor de orientare şcolară şi profesională. în cadrul acestei Comisii am participat la 18 şedinţe şi am dezbătut şi evaluat în timpul acestor şedinţe 483 de dosare, prin care am recomandat înscrierea a 237 copii în învăţământul special, iar în învăţământul de masă din judeţ 246 copii, cu profesor de sprijin şi curriculum adaptat.

– Participare la revizuirea şi definitivarea Regulamentului privind participarea cu proiecte în baza Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2015 (3 feb. 2015).

– „Cel mai frumos ou de Paşte”- ediţia a-VIII-a, expoziţie cu vânzare cu lucrări realizate de beneficiarii şi terapeuţii ocupaţionali din centrele de protecţie pentru copii şi persoanele adulte aflate în subordinea D.G.D.A.P.C Bacău (08.04.2015).

– Participare la Şcoala Gimnazială „AL. I. Cuza” la activitatea „Arc peste timp” la aniversarea a 155 de ani de existenţă şi implicarea în viaţa comunităţii băcăuane (28.04.2015), participanţi cadre didactice şi oficialităţi băcăuane.

– Prezenţă în localitatea Sărata la festivitatea prilejuită de sărbătoarea înălţării Domnului şi Zilei Eroilor, depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din localitate la care a participat înaltpreasflnţitul Ioachim şi un sobor de peste 50 preoţi şi reprezentanţi ai Garnizoanei Bacău. Am depus coroană de flori în numele Consiliului Judeţean Bacău, la Troiţa din localitate (21 mai 2015). Au fost prezenţi peste 300 de cetăţeni din localitate şi elevi ai Şcolii care au prezentat un frumos program artistic patriotic.

– Participare la Conferinţa seismologică „Marile cutremure din România-Creşterea capacităţii populaţiei la dezastre”- prezentată de dl. prof.univ.dr. Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica Pământului, Cetăţean de Onoare al judeţului Bacău (27.05.2015).

– Participare la deschiderea oficială a Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoanele cu Handicap Neuropsihic, Filipeşti (23.07.2015).

– Întâlniri de lucru împreună cu toţi consilierii din Comisia de Cultură la instituţiile culturale ale Consiliului Judeţean Bacău: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Şcoala Populară de Artă, Revista „Ateneu”, Centru Judeţean de promovare şi Conservare a Culturii Tradiţionale, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”.

– Participare la Conferinţa Judeţeană a pensionarilor din judeţul Bacău. Am luat cuvântul şi am exprimat poziţia Guvernului şi a Consiliului Jueţean Bacău faţă de pensionari (septembrie 2015).

– Paticipare în localitatea Luizi Călugăra la manifestări artistice, muzică populară şi uşoară, dansuri, recitaluri, teatru, din cadrul Proiectului „Pianul zboară muzica” la care au fost prezenţi peste 150 elevi, cadre didactice şi părinţi din şcolile din Luizi Călugăra şi Măgura (octombrie 2015).

– Participare la Expoziţia realizată de Casa Corpului Didactic Bacău cu tema „135 de ani de relaţii diplomatice România – SUA”, cu participarea MAE şi Ambasada SUA la Bucureşti (octombrie 2015). Au participat oficialităţi şi cadre didactice.

– Participare la Centru de informare Europe Direct Bacău, „Dialog peste timp-Ziua Internaţională a Toleranţei”, lansarea albumului „Poveşti europene retrăite”, expoziţia fotojumalistei Ioana Moldovan, expoziţie cu publicaţii ale comunităţilor minoritare din judeţul Bacău (noiembrie 2015).

VI. Participări Ia activităţi cultural-ştiinţifice din cadrul instituţiilor judeţene subordonate Consiliului Judeţean, în calitate de preşedinte al Comisiei de Cultură Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”

1. Participare la Ziua Culturii Naţionale a României, Colocviu „Pentru totdeauna…Eminescu”, „Note eminescologice din 2014” prelegere susţinută de prof. Ştefan Munteanu. Actualitatea lui Eminescu, Eminescu şi posteritatea, moment poetic şi artistic dedicat poetului (15.01.2015).

2. Participare la manifestările prilejuite de redeschiderea Muzeului de Artă din Bacău:

-Vernisaj „Nicu Enea-55”, expoziţie retrospectivă;

-Saloanele Moldovei 25 – lucrări premiate;

-Pictori băcăuani contemporani cu Nicu Enea;

-Film documentar „Nicu Enea”;

-Lansare de carte-Album monografic „Nicu Enea 55”.

Am luat cuvântul în finalul manifestărilor şi am transmis salutul Consiliului Judeţean Bacău la aceste manifestări în calitate de preşedinte al Comisiei de cultură (septembrie 2015).

3. Simpozion Naţional „Vasile Pârvan”. Lansarea volumului „ Carpica”, vernisaj expoziţie „Fumuri şi lulele de odinioară”, lucrări pe secţiuni (7 octombrie 2015).

4. Participare la Saloanele Moldovei, 25 de ani de existenţă (octombrie 2015)

-Vizitarea expoziţiilor „Saloanele Moldovei 25”;

-Ceremonia decernării premiilor Saloanele Moldovei, ediţia a XXV-a;

-Lansarea revistei „Muzeum”, la aniversarea a 25 de ani de existenţă.

5. Expoziţie de pictură naivă Ion Mărie şi Catinca Popescu, lansarea unor albume jubiliare ale celor doi artişti – Ion Mărie 70 de ani şi Catinca Popescu 80 de ani. (noiembrie 2015)

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău

1. Participare la vernisajul expoziţiei personale de artă plastică „Retrospectivă 70” a profesorului şi pictorului Aurel Stanciu, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani (30.01.2015).

2. Participare la Salonul de Primăvară al Artei Naive, ediţia a XXIV-a. Expun artişti plastici din ţară şi Republica Moldova (peste 120 lucrări). Lansare de carte „Obiceiuri de nuntă tradiţională”- Tărhăuş, autori Valerica şi Petrică Bilibor-Bârsan. Moment artistic: Spectacolul nunţii, Festivitate de premiere. Participă şi o delegaţie din Franţa cu care sunt înfrăţiţi (27.03.2015).

3. Participare la manifestările dedicate împlinirii a 25 de ani de existenţă a Centrului „George Apostu” (17.10.2015).

-Lansarea Albumului „George Apostu, Centru Internaţional de Cultură şi Altă” Bacău, România;

-Lansarea Revistei „Vitraliu” nr.44, octombrie 2015.

4. Ceremonia Decernării plachetei şi diplomei aniversare la 25 de ani de existenţă a Saloanelor Moldovei (22 oct. 2015). Gheorghi Iorga, traducere din limba persană (decembrie 2015).

6. Participare la manifestările prilejuite de Crăciunul Scriitorilor la „Avangarda XXII”, acordarea Premiilor de excelenţă ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov” şi ale Asociaţiei Culturale „Familia Lecca”, program artistic „Obiceiuri de Crăciun,, cu participarea unor formaţii artistice din municipiul şi judeţul Bacău.

Galeria de artă „ FRUNZETTI ”

1. Participare la Expoziţia „Dialog” Carmen Voisei şi Cannen-Maria Pâţu. Lansare de carte, Cristina Ştefan „Culegători de flori” (24.04.2015).

2. Venisaj „Anuala 2015”, cu lucrări ale celor mai importanţi pictori băcăuani, (decembrie 2015).

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău

1. Festivalul Artelor „Armonii în timp” – spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă cu participarea formaţiilor artistice pregătite în cadrul cercurilor de artă ale şcolii, precum şi expoziţie de artă plastică cu aceeaşi tematică pentru Crăciun şi Anul Nou (decembrie 2015).

Media
No rating yet

1 Response Comment

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.