cristian-ginghesBloggerul Cristian Ghingheș a depus la registratura Primăriei Municipiului Bacău o plângere prealabilă prin care solicită Consiliului Local Bacău revocarea taxei de 5 lei/pagină pe care municipalitatea o percepe cetățenilor pentru eliberarea de copii ale documentelor sau informațiilor de interes public. Vă reamintim că Primăria Bacău practică unul dintre cele mai mari prețuri pentru eliberarea informațiilor de interes public pe suport de hârtie, față de alte primării care practică tarife minimale sau chiar au eliminat acest cost tocmai pentru a da dovadă de o mai mare transparență. Despre aberația practicată de Primăria Bacău puteți citi și în acest articol.

Textul plângerii formulate de blogger poate fi analizat în continuare.

PLÂNGERE PREALABILĂ

prin care solicit revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 294 din 29.12.2014, și anume a Anexei nr. 2 privind taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementante prin Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, pentru 2015, respectiv a Anexei nr. 5 privind taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementante prin Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Compartiment Informare Cetățeni și Compartiment Informații Publice și Organizare Alegeri, pentru anul 2015.

În fapt,

Consiliul Local Bacău a dispus, prin Hotărârea nr. 294 din 29.12.2014, stabilirea pentru anul 2015 a unor taxe locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările de rigoare, percepute de compartimentele și serviciile aparatului administrativ al municipiului Bacău. Anexa numărul 2 a HCL nr. 294/29.12.2014 prevede la punctul 1 o taxă de 5 lei/pagină pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhivă, sau copii simple după documentele aflate în cadrul compartimentelor, taxă care privește în mod obișnuit documentele furnizate cetățenilor în urma solicitărilor de informații publice în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Anexa numărul 5 a HCL nr. 294/29.12.2014 prevede la punctul 3 o taxă de 5 lei/pagină pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției, taxă aplicabilă în mod obișnuit documentelor furnizate cetățenilor în urma solicitărilor de informații publice în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Tariful de 5 lei/pagină pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhivă, sau copii simple după documentele aflate în cadrul compartimentelor și pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției depășește cu mult prețul pieței, așa cum am arătat prin anexa numărul 1, fiind de fapt o prevedere descurajantă pentru cetățenii care doresc să aibă acces la documente și informații de interes public. Prin urmare, cetățenii care interacționează cu autoritatea publică locală, în cazul de față Consiliul Local Bacău și Primăria Bacău, sunt cei mai afectați de această practică ce îngrădește accesul la informații publice și care descurajează implicarea și participarea publică. Menținerea acestor tarife pe rațiuni economice nu se susține, întrucât veniturile obținute în urma acestor taxe nu sunt consistente. Conform Raportului anual privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2014, an în care Primăria Municipiului Bacău a aplicat aceleași taxe, suma încasată de către instituțieîn anul 2014 pentru serviciile de copiere a informațiilor e interes public furnizate este de 1.200 lei.

În drept,

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prevede la art. 1 că accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. De asemenea, același act normativ indică la articolul 9 că în cazul în care solicitarea de informaţii implica realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002, prevede la articolul 2 că aplicarea Legii 544/2001 se face cu respectarea principiului transparenţei – autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o maniera deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neingradit la informaţiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie sa constituie excepţia, în condiţiile legii. De asemenea, aceeași normă specifică prin articolul 18, alineatul 1 faptul că accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Odată cu instituirea acestor de taxe, prin HCL nr. 294/29.12.2014, atât pentru pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhivă, sau copii simple după documentele aflate în cadrul compartimentelor (conform Anexei 2 a Hotărârii), cât și pentru eliberarea de copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției (conform Anexei 5 a Hotărârii), Consiliul Local Bacău a încălcat atât primul articol al Legii nr. 544/2001, care consacră accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public drept unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, cât și articolul 9 al aceleiași legi, care prevede suportarea costurilor pentru serviciile de copiere și nicidecum achitarea unei taxe pentru eliberarea de copii după documentele sau înscrisurile instituției drept cost al copierii care este de până la 25 de ori mai mare decât costul aceluiași serviciu prestat de către societăți comerciale ce îl oferă în vecinătatea sediului Primăriei Municipiului Bacău, așa cum se poate observa în 

Anexa 1 a acestei plângeri prealabile.

De asemenea, aceste două taxe sunt în contradictoriu și cu Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002, care stipulează la articolul 18 că accesul la informațiile de interes public este gratuit (conform alin. 1) și că solicitantul va suporta eventual costul serviciilor de copiere, nicidecum vreo taxă pentru eliberarea de informații sau documente de interes public, așa cum prevăd anexele 2 și 5 ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 294/29.12.2014.

În concluzie, anexele 2 și 5 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 294 din 29.12.2014 sunt lovite de nulitate deoarece nu respectă prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și nici pe cele ale Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

În consecință, vă rog să dispuneți constatarea nelegalității anexelor 2 și 5 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 294 din 29.12.2014 și totodată să revocați aceste prevederi nelegale privind taxele percepute cetățenilor municipiului Bacău pentru informații și documente de interes public, în vederea restabilirii ordinii de drept. De asemenea, vă solicit să luați în calcul renunțarea la perceperea de tarife pentru fotocopierea documentelor publice solicitate, cel puțin pentru un număr rezonabil de pagini, și încurajarea comunicării din oficiu, dar și a furnizării de informații prin mijloace electronice, conform indicațiilor APADOR-CH (Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki), oferite în urma Raportului de evaluare a tarifelor percepute de autorităţile locale pentru eliberarea de fotocopii ale documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră la adresa subsemnatului, în termenul legal de 30 de zile.

Cu stimă,

Cristian GHINGHEȘ

Sursă foto: Facebook

Media
No rating yet

Comments are closed.