Adresată: Domnului Preşedinte Nicolae Minea, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Memoriul domnului Ştefan Buruiană, pensionar din Moineşti, judeţul Bacău.

Stimate domnule Preşedinte,

Vă supun atenţiei memoriul domnului Ştefan Buruiană, din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, care, prin intermediul audienţelor parlamentare, vă solicită să rezolvaţi anumite probleme cu care se confruntă şi care ţin de activitatea AAAS.

„Subsemnatul Buruiană V.Ştefan, pensionar, domiciliat în municipiul Moineşti, str.Lunca, nr.52, judeţul Bacău, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă următoarele:

Având în vedere soluţiile jurisprudenţiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, cât şi prevederile art.44 şi 46 din Constituţia României,care stipulează că proprietatea privată şi moştenirea este ocrotită şi garantată,defineşte clar că nimeni nu poate fi expropiat decât pentru o cauză de utilitate publică şi cu o prealabilă despăgubire, drepturi
legale ce-mi aparţin şi de care am fost vitregit de către A.A.A.S. Bucureşti, prin respingerea notificării mele nr.173/2002 privind retrocedarea unui imobil conform legii nr. 10/2001.

Consider că, prin această respingere a notificării, A.A.A.S. Bucureşti, cât şi Primăria Moineşti au încălcat prevederile art.4 aliniat 2 din Legea nr.10/2001 şi pct.4.2 din H.G. nr.250 din 7.03.2007 (norme metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001) care prevede că:

  1. De prevederile Legii nr. 10/2001 beneficiază şi moştenitorii testamentari(art.4,alin.2);
  2. Ca acte doveditoare retrocedării sunt necesare acte de stare civilă, certificat de moştenitor, dacă acesta există şi testament (pct.4.2 din H.G. nr.250/7.03.2007). Totodată art.4.4.din aceeaşi H.G. prevede ca în toate cazurile, stabilirea calităţii de moştenitor (legal sau testamentar) se face potrivit Codului Civil, care, prin art.955, se precizează că patrimonial unui defunct se transmite prin moştenire legală în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament. Ori, analizând „Testamentul autentic” întocmit de tatăl meu, se poate constata că patrimoniul lui nu a fost lăsat moştenitorilor prin moştenire legală (testament olograf), ci prin moştenire testamentară (testament autentic), unde, prin punctul 6 din testament este menţionat şi subsemnatul, devenind astfel moştenitor testamentar.

Mai precizez că, în conformitate cu prevederile art.1035 din Codul Civil, tatăl meu a întocmit testamentul autentic încă din timpul vieţii lui, la data de 8.02.1966, prin care a împărţit tuturor moştenitorilor lui întreg patrimonial posedat (el decedând în anul 1973).

Cu toate dovezile legale prezentate la dosarul de retrocedare, atât A.A.A.S. cât şi Primăria Moineşti nu au dorit să ia în considerare calitatea mea de moştenitor dovedită conform legii prin testament autentic (moştenitor testamentar) şi mi-au respins notificarea, solicitându-mi certificat de moştenitor sau de calitate de moştenitor.

Am insistat să scot certificat de moştenitor (intervenind până la U.N.N.P.R.) dar mi s-a spus că, în conformitate cu Legea 36/1995 (legea notarilor publici) certificatele de moştenitor se eliberează numai după deschiderea unei proceduri succesorale notariale, iar conform art.68 din Legea nr.36/1995, o procedură succesorală se deschide când moştenirea defunctului cuprinde bunuri imobile, bunuri pe care tatăl meu nu le mai deţinea la decesul lui, acestea fiind date prin „testament autentic” moştenitorilor lui încă din timpul vieţii (în anul 1966 conform testamentului).

în urma deciziilor de respingere a notificării subsemnatului de către A.A.A.S. Bucureşti şi a Primăriei Momeşti, se nasc următoarele întrebări:

  1. în baza cărei legi cele două entităţi au dreptul să pună stăpânire pe un imobil ce nu le aparţine, suprimându-mi prin aceasta un drept fundamental garantat prin art.46 din Constituţie, dreptul de moştenire?
  2. Ce lege le dă dreptul entităţilor de mai sus (investite cu soluţionarea notificării) să-mi anuleze calitatea de „moştenitor testamentar” după tatăl meu, stabilită prin pct.6 din testamentul autentic ce îl deţin?
  1. De ce mi s-a respins notificarea (motivând faptul că nu am depus acte doveditoare a calităţii de moştenitor) atâta timp cât la dosarul de retrocedare a fost depus un testament autentic conform pct.4.2. şi 4.4. din H.G. 498/2003 şi 250/2007(norme metodologice de aplicare a legii nr.10/2001), cât şi art.955 din „Codul Civil”?
  2. Atunci de ce A.A.A.S. şi Primăria Moineşti nu respectă legea şi cu toate actele doveditoare că sunt „moştenitor testamentar” îmi respinge notificarea?

Aceste entităţi nu au obligaţia să respecte legea? S-au mulţumit doar să-mi comunice că dacă, nu sunt mulţumit de decizia luată să o atac în termen de 30 de zile la secţia civilă a Tribunalului Bucureşti, respectiv Bacău.

Faţă de răspunsul dat de două entităţi vă comunic că subsemnatul sunt în etate, greu deplasabil din cauza stării mele de sănătate, iar din motive financiare nu pot ataca în instanţă deciziile luate de acestea şi doresc ca acest neajuns să fie rezolvat pe cale administrativă şi neprocesuală.

Pentru acest motiv am apelat la bunăvoinţa dumneavoastră să analizaţi situaţia mea arătată mai sus în spiritul dreptăţii şi în conformitate cu legile în vigoare. Să-mi comunicaţi o măsură de soluţionare a cazului, ţinând seama şi de ierarhia administrativă a entităţilor.”

Aceasta este petiţia domnului Ştefan Buruiană, pensionar din municipiul Moineşti, judeţul Bacău. Prin prezenta, vă rog să analizaţi cu celeritate memoriul de mai sus, şi să dispuneţi un răspuns în cunoştinţă de cauză, având în vedere obiecţiile de temeinicie formulate de petent.

Solicit răspuns scris.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.