12660476_1122764937764342_1526941160_nDacă activitatea Consiliului Local Bacău s-ar măsura în numărul de şedinţe organizate, ar fi fruntaş. La nici 4 zile distanţă de la ultima întrunire, CL a fost convocat într-o nouă şedinţă, de data aceasta ordinară, ce va avea loc vineri, 5 februarie, de la ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa ordinară de vineri. Aproape toate vor avea loc la sediul Primăriei, joi, 4 februarie. Excepţie face cea a Comisiei pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, care va avea loc şi joi, de la 15.00, şi vineri, înainte de şedinţa ordinară. Orarul lor poate fi consultat aici

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău în Asociaţia „Oraşe Energie România” (OER)

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării ,Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit şi depăşit 50 de ani de la căsătorie şi care au domiciliul în municipiul Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de înscrierea a datelor în registrul agricol prin punerea în aplicare a Ordinului nr. 734/480/1003/3727 din 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 94/ 2015 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuţiei datorata de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice ingrijite in aceasta instituţie.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr, 185/ 2015 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015-2016

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Romeo Stavarache, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnelor Apetrii Elena, Lazăr Lucreţia şi Baltă Eugenia din Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind închirierea a şase parcele de teren aflate în incinta Oborului Şerbăneşti din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 – 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea Revistei « Bacăul eroic », numerele 12 şi 13

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala «General Eremia Grigorescu » a publicaţiei trimestriale « Veteranul de Război »

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău cu Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor Olanda-România “Betania” în vederea finanţării Proiectului “Centrul de Integrare a Tinerilor”

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 103/2010 privind aprobarea darii in administrare către Direcţia Servicii Publice a unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2016

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2016 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/20.10.2014, ca urmare a diminuării cotei standard de TVA de la 24% la 20% conform Legii nr. 227/2015, începând cu facturile emise in luna ianuarie 2016.

Iniţiator-DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

26. Proiect de hotărâre privind modificarea preţului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin HCL nr.15/27.01.2014, urmare a diminuării cotei standard de TVA.

Iniţiator-DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi îndreptarea unei erori materiale din HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor d-nei Coser Lidia Elena şi a d-nei Bucătaru Silvica -Luminiţa de extindere a spaţiului de locuit

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de transparenta pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul primăriei municipiului Bacău

Iniţiatori -CONSILIERI LOCALI P.N.L.

30. Proiect de hotărâre privind constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.

Iniţiatori – CONSILIERI LOCALI P.N.L.: BÎRZU ILIE, ABABEI RADU, STOICAN VASILE-IULIAN, STANCIU ŞTEFAN-BOGDAN, NOVAC-DIACONU LAURENŢIU

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE COLECTIVE, STR. MILCOV, PARCELA 79629, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. IAN INVEST TRANS S.R.L., din corn. Blagesti, jud. Bacau Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, GARAJE, PARCARI SI ÎMPREJMUIRE TEREN, B-DUL UNIRII, NR. 30, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Bacau

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

33. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale înregistrata in H.C.L. nr. 154/29.07.2015 prin care s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a stabilit destinaţia terenului in suprafaţa de 17,30 m.p. situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat către D-NA SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Poliţia Locală a Municipiului Bacău, a unui imobil/ spaţiu într-un imobil, adaptat funcţionării instituţiei, prin licitaţie organizată de către Bursa Română de Mărfuri – Terminal Bacău, conform procedurii bursiere.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, str. Gen. Ştefan Guşe, nr. 4, în scopul casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

37. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/I6/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au fost date în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

39. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 3887/110/2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

40. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie 2016 – martie 2016 .

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

41. Diverse.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.