Consiliul Judeţean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr.2 organizează evaluarea/selecţia candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de director al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.

Condiţiile de participare la evaluare/selectie ce trebuie îndeplinite de candidaţi:

I. Condiţii generale:

a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d. are capacitate deplină de exerciţiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

g. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

h. sa nu fie persoane care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute Ia art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Condiţii specifice:

– sa aiba studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiinte inginereşti;

– experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.;

– nu pot fî selectate persoane din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Judeţean Bacău ori din cadrul altor autoritati sau instituţii publice.

Interviul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 20 august 2015 ora 09.00, iar dosarele complete de participare la evaluare/selecţie se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău la secretarul comisiei de evaluare/selecţie cam. 44, etaj I, până la data de 12 august 2015 ora 16.00.

Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) abilităţile de comunicare;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) comportamentul în situaţiile de criză;

d) orientare strategica;

e) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;

f) capacitatea managerială.

Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Bacău şi pe site-ul autorităţii publice la adresa www.csjbacau.ro, secţiunea Concursuri. Informaţii suplimentare numărul de telefon 0234-537200 int. 162.

Bibliografia pentru interviul din 20 august 2015 poate fi consultată aici, iar lista privind documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.