Consiliul Judeţean Bacău anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean, conform Legii nr. 350/2005.

Consiliul Judeţean poate acorda finanţări nerambursabile din fondurile publice proprii pe bază de contracte de finanţare, persoanelor fizice şi juridice, respectiv, organizaţiilor şi fundaţiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii.

În acest sens au fost elaborate pachetele de finanţare şi metodologia pentru proiectele ce vor fi supuse procedurii de selecţie publică şi, ulterior finanţării pe componentele cultură, social şi sport, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2008.

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea organizării sesiunilor de selecţie publică de proiecte culturale, sociale şi sportive, a metodologiei generale şi a pachetelor informative în vederea lansării selecţiei publice a proiectelor din domeniile anterior menţionate şi calendarul sesiunilor de evaluare selecţiei de proiecte.

Extrase din metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Judeţean Bacău

Participarea la programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Bacău (Autoritate Finanţatoare) pentru acordarea de finanţări nerambursabile este nediscriminatorie. Astfel, solicitanţii care depun propuneri de proiecte pot fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care activează în folosul comunităţii judeţului Bacău.

În cererea de finanţare, solicitantul va furniza informaţii specifice proiectului referitoare la: scop, obiective, activităţile care urmează a fi desfăşurate, specificaţii de performanţă, grafic de timp, echipa proiectului, responsabilităţi etc.

Obiectivele şi sumele finanţării nerambursabile pentru proiectele culturale, sociale şi sportive

Obiectivul general al proiectelor culturale se concretizează în dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a culturii dintr-o perspectivă integrativă împreună cu educaţia, cultele, turismul, mediul de afaceri, inclusiv colaborarea interregională şi cooperarea trans­naţională. Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice:

 • Dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale băcăuane prin crearea de evenimente specifice pe plan judeţean, cu impact major asupra publicului ţintă;
 • Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale;
 • Consolidarea identităţilor culturale şi conservarea tradiţiilor;
 • Dezvoltarea relaţiilor interculturale;
 • Promovarea imaginii judeţului Bacău prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, cultural, arhitectural;
 • Dezvoltarea capitalului uman din domeniul cultural;
 • Implicarea audiovizualului în promovarea culturii băcăuane.

Orice grant acordat prin acest program trebuie să se încadreze între următoarele sume: 10.000 şi 50.000 lei.

Schema de finanţare nerambursabilă a programelor sociale are ca obiectiv general: sprijinirea sectorului neguvernamental în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social. Obiectivele specifice vor viza:

 • Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
 • Prevenirea şi combaterea discriminării;
 • Incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării;
 • Egalizarea şanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile, reinserţia pe piaţa forţei de muncă;
 • Solidaritatea socială, responsabilizarea societăţii civile;
 • Stoparea dezintegrării sociale a familiilor de migranţi prin programe sociale;
 • Măsuri active pentru combaterea şomajului;
 • Abordarea integrată si parteneriatul.

Sumele finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate se încadrează între 10.000 şi 250.000 lei.

Scopul programelor sportive se concretizează atât în valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, cât şi în menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. Printre obiective se numără:

 • Evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional;
 • Susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;
 • Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
 • Perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramurpă de sport;
 • Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;
 • Atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

Mărimea finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale se încadrează între următoarele sume: 10.000 şi 50.000 de lei.

Pentru toate cele trei tipuri de proiecte, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse.

Modalitatea de transmitere a propunerilor realizate de cetăţenii interesaţi

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până Ia data de 02.03.2015, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul în str. Calea Mărăşeşti, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534.225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnată, Mariana Popa-Sofronea.

Documentaţia integrală cu privire la această dezbatere poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Bacău sau direct pe site-ul Consiluilui Judeţean, accesând următorul link.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.