1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Judeţean Bacău, calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, judeţul Bacău, telefon 0234.537.200, fax 0234.535.012, e-mail: achizitii.publice@csjbacau.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: terenul cu o suprafaţă totală de 1.500 m.p., aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, situat în municipiul Bacău, Str. Aeroportului nr. 1. Obiectul concesiunii: terenul cu o suprafaţă totală de 1.500 m.p. va fi folosit de către concesionar în scopul construirii unui depozit de carburanţi tip JET A-1 pentru aeronave. Durata concesiunii terenului: 49 de ani.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se obţine de la sediul Consiliului Judeţean Bacău, camera 36.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se obţine după depunerea unei solicitări în scris, din partea persoanei interesate. Solicitarea se va înregistra la registratura instituţiei şi va fi anexată în copie xerox dovada achitării contravalorii documentaţiei, în sumă de 500 lei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Achiziţii Publice, Contracte, Serviciul Achiziţii Publice, cam 36. Persoană de contract: Sorina Genes, tel./fax: +40234.537.200/+40234.535.012/+40234.532.866, e-mail: achizitii.publice@csjbacau.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: costul documentaţiei de atribuire de 500 lei, se va achita cu numerar sau prin virament în contul RO61TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, CUI 5057580.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.01.2016, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi depuse la sediul autoritătii contractante, Judeţul Bacău, calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, Serviciul Registratură, cam 2.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.02.2016, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Judeţul Bacău, calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, Serviciul Registratură, cam. 2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se vor prezenta astfel: documente de calificare (1 exemplar), formularul de ofertă (2 exemplare).

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 08.02.2016, ora 11.00, la sediul autorităţii contractante, Bacău, calea Mărăşeşti nr. 2, Serviciul Achiziţii Publice, Contracte, cam. 36.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel./fax: +40234.514.419/+40234.525.221, email: tribunalul-bacau-scom@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanţei sunt cele prevăzute în Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ. Pentru contestaţiile care vizează documentaţia de atribuire contestaţiile se pot depune la Judeţul Bacău, calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, în termen de o zi lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.01.2016.

Sursa: lege5.ro.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.