Vlase Petru Gabriel – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport cu privire la cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96 privind statutul deputaţilor şi senatorilor.

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul şi organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Această lege a fost adoptată de cele două Camere în şedinţa comună din data de 21 ianuarie, conform dispoziţiilor art.65 din Constituţia României, republicată, şi trimisă spre promulgare preşedintelui României la data de 24 ianuarie 2013.

În conformitate cu art.77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii trimise spre promulgare şi a supus atenţiei faptul că, atât în ceea ce priveşte aplicarea incompatibilităţilor, cât şi referitor la cazurile de încetare a mandatului de deputat sau de senator, textele de lege sunt echivoce, acest domeniu fiind esenţial pentru stabilirea integrităţii parlamentarilor.

De asemenea, a reţinut necesitatea clarificării situaţiei în care deputatul sau senatorul se află în conflict de interese, în sensul creării unui cadru juridic corelat cu actele normative în materie.

În cererea de reexaminare se menţionează faptul că toate aceste aspecte semnalate vin în contradicţie cu recomandările cuprinse în raportul comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare din 30 ianuarie 2013.

Precizăm că au fost consultate instituţiile competente în domeniu şi au avut loc nenumărate dezbateri publice în mass-media.

De asemenea, ca urmare a întâlnirilor cu societatea civilă, s-a convenit necesitatea adoptării unui cod de conduită al deputaţilor şi senatorilor.

Potrivit art.9 din Regulamentul şedinţelor comune, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare în şedinţa din data de 6 februarie 2013, întocmind raportul iniţial, prin care a admis cererea de reexaminare formulată de preşedintele României, şi a înaintat plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor.

În şedinţa din 13 februarie 2013, în conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul comun al Camerelor, plenul celor două Camere a hotărât ca Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul să fie retrimisă la Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul, în vederea unei noi examinări şi întocmirii unui nou raport.

Potrivit art.9 din regulament, Comisia a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare, în şedinţa din data de 13 februarie 2013.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere şi avizul favorabil comun al celor două Comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, având nr.31/35 la Cameră şi nr.9/2013 la Senat.

La lucrările comisiei au participat 2 senatori şi 7 deputaţi.

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi să se admită cererea de reexaminare formulată de preşedintele României şi să se supună plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Există un amendament respins, îl găsiţi la Anexa nr.2.

Iniţiatorul vrea să-l susţină.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.