Vlase Petru Gabriel – Dezbateri asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport asupra cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, trimisă cu adresa nr. 1/2013 din 5 februarie.

Această lege a fost dezbătută şi adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în şedinţă comună, la data de 21 ianuarie 2013, conform dispoziţiilor art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituţia României, republicată.

În conformitate cu art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii trimise spre promulgare şi a suspus atenţiei faptul că, atât în ceea ce priveşte aplicarea incompatibilităţilor, cât şi referitor la cazurile de încetare a mandatului de deputat sau de senator, textele de lege sunt echivoce, acest domeniu fiind esenţial pentru stabilirea integrităţii parlamentarilor.

De asemenea, a reţinut necesitatea clarificării situaţiei în care deputatul sau senatorul se află în conflict de interese, în sensul creării unui cadru juridic corelat cu actele normative în materie.

În cererea de reexaminare se menţionează faptul că toate aceste aspecte semnalate vin în contradicţie cu recomandările cuprinse în raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare din 30 ianuarie 2013.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare, în şedinţa din data de 6 februarie 2013.

Precizăm că au fost consultate instituţiile competente în domeniu şi au avut loc nenumărate dezbateri publice în mass-media.

De asemenea, ca urmare a întâlnirilor cu societatea civilă, s-a convenit necesitatea adoptării unui cod de conduită al deputaţilor şi al senatorilor.

La lucrările comisiei au participat 2 senatori şi 7 deputaţi, din totalul de 9 membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se admită cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi să se supună plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aşa cum este ea prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (3), lit. c) din Constituţia României, republicată, legea face parte din categoria legilor organice.

Media
No rating yet

Comments are closed.