Domnul Valerian Vreme:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Stimaţi colegi,

Fiecare dintre dumneavoastră aţi îndeplinit în viaţă funcţii de responsabilitate sau chiar de demnitate publică până a ajunge în postura de deputat. În acest sens, eu nu vă pot spune noutăţi. Dar pot şi trebuie să fac anumite precizări.

Funcţia de ministru este preponderent politică şi apoi administrativă.

Eu nu am fost numit ministru la un minister nou înfiinţat. Ministerul Comunicaţiilor avea departamente bine organizate, o structură funcţională şi îşi desfăşura activitatea în baza unor norme interne şi republicane.

Eu îi creditez pe toţi foştii mei colegi cu o mare încredere, bazată în primul rând pe experienţa personală a celor care lucrează în minister, mulţi dintre ei de peste zece ani.

În ceea ce priveşte speţa de faţă, ministerul a încheiat actul subsecvent 108/17 august 2011 la Acordul-cadru de furnizare întocmit şi aprobat în 2009. Documentele pe care le-am semnat au avut asistenţă juridică de specialitate din partea departamentului de profil. Au avut suportul tehnic de fundamentare al departamentelor specializate şi toate avizele necesare pentru asemenea acţiune.

Pun o întrebare retorică: Ce s-ar fi întâmplat dacă aveam toate documentele legale, aveam toate avizele ce atestau temeinicia şi legalitatea unui asemenea demers şi eu refuzam să semnez? Nu puteam oare atunci să săvârşesc un abuz în serviciu?

Niciodată nu m-am gândit şi nici acum nu cred că am săvârşit vreo faptă nelegală pentru că, repet, nu am făcut acest lucru de unul singur, ci am avut suportul de legalitate şi temeinicia acelor cu obligaţii prin fişa postului în cadrul ministerului să facă aceste lucruri. Cu atât mai mult cu cât echipa care a elaborat actul subsecvent, în marea majoritate, a lucrat şi la elaborarea HG nr.460/2009 şi a Contractului-cadru nr.32/2009.

Aceste acte normative stau la baza contractului subsecvent la care s-a adăugat şi o notă pentru susţinerea bugetară şi să clarifice anumite responsabilităţi aprobate în Guvern în iunie 2011.

Stimaţi colegi,

Nu vă cer astăzi clemenţă în sensul juridic al cuvântului, pentru că sunt sigur că oricare dintre noi poate fi convins că toate actele pe care le-a semnat până în prezent sunt legale, atât timp cât nu s-au săvârşit pe ascuns. Mai mult, comisia de negociere a lucrat pe acest contract câteva săptămâni şi, repet, este compusă din oameni cu expertiză majoră.

Ca ministru, eu nu am avut întâlniri cu reprezentanţii furnizorului. Eu am semnat toate documentele doar după ce am verificat că nu-mi lipseşte semnătura niciunui reprezentant din cadrul ministerului, din departamente îndreptăţite să poarte această răspundere.

În ceea ce priveşte afirmaţia că HG nr.460/2009 nu a reglementat situaţia licenţelor destinate unităţilor de învăţământ, prezint integral textul art.1 din această hotărâre – să mă scuzaţi – (Bea un pahar cu apă.)

Deci, integral, textul art.1:

“Art.1. Se aprobă desfăşurarea procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau în negociere, cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere, cu opţiune de cumpărare, astfel cum sunt acestea prezentate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi care sunt necesare instituţiilor publice beneficiare.

În sensul prezentei hotărâri, prin instituţii publice beneficiare se înţelege: instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari, precum şi toate instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Fiecare minister va realiza centralizarea necesarului de produse software cu privire la care să-şi exercite dreptul de utilizare pentru instituţiile publice beneficiare aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

Instituţiile publice beneficiare, altele decât cele prevăzute la alin.(3), îşi vor realiza propriul necesar de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare pe care îl vor transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.”

De asemenea, menţionez că, prin art.2 din HG nr.460/2009: “Se mandatează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului României, să desfăşoare procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Se încheie acordul-cadru şi se încheie acorduri contracte subsecvente.”

Iar în Anexa nr.2 este prevăzut expres, la ultima poziţie: “Dreptul de a proceda la o asemenea achiziţie pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării.”

Şi repet, cei ce au lucrat la HG nr.460 în 2009 au lucrat şi la acordul cadru, tot în 2009.

Cred că, în documentul transmis de Ministerul Justiţiei, există o confuzie între Ministerul Educaţiei şi unităţile de învăţământ.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Internaţionale are relaţii funcţionale, conform art.1 alin.(2) din HG nr.460/2009, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca instituţie centrală, şi nu cu unităţile de învăţământ.

Corespondenţa, de altfel, avută pe parcursul derulării negocierilor a fost între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cu privire la discountul de care se vorbeşte şi care ar fi nestipulat în contract, vă informez că ministerul a fost în faţa unui contract cu furnizor unic, aprobat în contractul-cadru şi valabil până la 31.12.2012.

Discuţiile de preţ s-au purtat de către Comisia de elaborare a actului subsecvent după proceduri clare în asemenea cazuri cu furnizor unic.

În ceea ce priveşte faptul că nu am dispus măsuri cu privire la aspectele sesizate de Fujitsu Siemens România prin Adresa nr.4550/02.12.2010, cu privire la servicii neprestate, vă informez că toate documentele în MCSI aveau un circuit legal între departamente şi ministru.

Nu reţin să fi avut vreo acţiune referitoare la servicii neprestate.

Distribuţia corespondenţei între cabinetul ministrului şi departamente şi servicii este făcută de către consilierii de la cabinetul ministrului şi evidenţiată ca atare.

Această adresă a ajuns la departamentul de sisteme informatice, care avea răspundere pe această problemă.

Întăresc şi susţin că nu am avut niciun fel de contact cu reprezentanţii Fujitsu Siemens România şi nici cu cei ai companiei din străinătate, lucru care se şi cunoaşte.

La Comisia juridică am văzut această adresă pentru prima dată. Nu poartă semnătura mea sau vreo menţiune că mi-a fost adusă la cunoştinţă, dar pe adresă, în schimb, este făcută distribuţia către departamentele răspunzătoare de această problematică, existând, la acea dată, şi delegate în acest sens pentru respectivele persoane.

Dragi colegi,

Nu sunt un politician cu tradiţie, dar trebuie să informez că de numele meu sunt legate câteva realizări majore, care astăzi sunt folosite la scară naţională sau cu care astăzi România poate chiar se mândreşte.

Aş vrea să menţionez: sistemul de plată a taxelor şi impozitelor on-line; declaraţia unică de venit 112, pe care astăzi toate firmele din România o depun on-line, fără a fi nevoie să se mai deplaseze la Administraţia financiară; agenda digitală pentru România, cu care Guvernul, acum un an, a mers la Bruxelles pentru a o integra în agenda digitală 2020 de asemenea, poartă semnătura mea; cadrul legislativ pentru facturarea electronică şi arhivarea electronică; marca temporară, cea care dă ora exactă în sistemele informatice din România; sau, referitor la fonduri europene, două scheme de finanţare din fonduri europene: una destinată IMM-urilor cu peste 2500 de IMM-uri beneficiare şi una pentru spitale, unde în jur de 50 de spitale au aplicat pentru informatizare; şi multe alte proiecte.

Nu aş vrea să o luaţi ca o laudă, dar în mandatul meu de un an şi jumătate, Ministerul Comunicaţiilor şi-a îndeplinit obiectivele propuse şi aprobate de Parlamentul României, iar eu am întreţinut şi o foarte bună comunicare cu parlamentarii.

Stimaţi colegi,

Fac apel la dumneavoastră ca, prin hotărârea pe care o veţi lua, să ţineţi cont nu numai de problemele prezentate, care sunt corecte şi obiectiv prezentate, ci şi de efectul devastator pe care îl suportă oricare dintre noi printr-o mediatizare excesivă.

Frustrarea mea vreau să vă spun că provine şi din faptul că deşi am siguranţa nevinovăţiei mele, văd şi ascult o mulţime de acuze, insist, nemeritate, care mi-au afectat deja propria imagine.

Vreau să vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.