Către: Parlamentul României, Senat

In atenţia: Domnului Senator BUJOR Dumitru Marcel

Ref. :  Interpelarea dumneavoastră având ca obiect „Implementarea unui program de modernizare şi investiţii în vederea repornirii rafinăriei RAFO Oneşti

Stimate domnule senator,

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect „Implementarea unui program de modernizare şi investiţii în vederea repornirii rafinăriei RAFO Oneşti” şi în urma solicitării unui punct de vedere de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, vă comunicăm următoarele:

1. PROFILUL SOCIETĂŢII LA MOMENTUL PRIVATIZĂRII

Societatea RAFO S.A. ONEŞTI, a fost una dintre societăţile cu obiect de activitate în domeniul prelucrării ţiţeiului şi derivatelor sale pentru obţinerea de carburanţi (benzină, motorină, păcură, CLU, GPL).

STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

A.P.A.P.S. 59,996%, S.I.F. MOLDOVA 11,568%, S.l.F. OLTENIA 5,372%, Acţionari PPM 23,064%, PRINCIPALII INDICATORI

Ca urmare a funcţionării societăţii în perioada 1998 – 2001, indicatorii financiar – economici ai societăţii au cunoscut o deteriorare accentuată, ajungându-se în anul 2000 ca, la o cifra de afaceri de 439 mld. Iei, societatea să se înregistreze cu pierderi de 1.152 mld. lei, iar în septembrie 2001, pierderile se ridică la 1.119 mld. lei. Datoriile societăţii au evoluat de la 3.879 mld. Ici (la data de 31.12.2000), la 5.762 mld. Ici (la data de 30.09.2001).

Datoriile societăţii către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor Ia momentul privatizării au fost următoarele:

Datoria curentă                                  Penalităţi + majorări mii lei

Ministerul Finanţelor                                  1.374.000

Ministerul Transporturilor                          422.000

TOTAL                                                            1.796.000

  1. PROCESUL DE PRIVATIZARE

Nefuncţionarea societăţii în perioada 1998=-2001 a avut ca urmare scăderea atractivităţii societăţii pentru privatizare. În plus, firmele Glencorc şi Massefield au avut titluri executorii împotriva societăţii, executarea silită fiind demarată prin aplicarea unor sechestre asupra bunurilor din patrimoniul societăţii. Faptul ca societatea nu a funcţionat, datorită lipsei de capital de lucru, a determinat un flux de numerar cu valori negative, ceea ce a condus , inerent. Ia punerea în incapacitate de plată a acesteia şi, implicit, la apariţia unor serioase conflicte de muncă.

În condiţii de nefuncţionare, societatea s-a aflat în imposibilitatea de a achita datoriile către bugetul statului.

F.P.S. (A.P.A.P.S.) a iniţiat procedura de privatizare a RAFO S.A. încă din anul 1997. Până în anul 2001, pachetul de acţiuni deţinut de F.P.S. (A.P.A.P.S.) a fost oferit la vânzare de 7 (şapte) ori, fără să fie depuse oferte de cumpărare.

Mai mult, în anul 1999, F.P.S. a organizat o licitaţie internaţională pentru selecţia unei firme care să administreze societatea, însă nici în acest caz nu s-a depus nicio ofertă.

În 28.05.2001 a fost aprobată Nota privind propunerea de vânzare a acţiunilor gestionate de A.P.A.P.S. la S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău.

În perioada 30.07.2001 – 23.10.2001 s-au derulat negocierile cu singurul ofertant, un consorţiu format din CANYON SERVICOS LDA Portugalia şi S.C. IMPERIAL OIL S.A. Bacău, care a depus o oferta comună pentru cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. la S.C. RAFO S.A. Oneşti, în urma negocierilor, tranzacţia aferentă vânzării pachetului de 59.961% din capitalul social, reprezentând acţiunile deţinute de A.P.A.P.S. la S.C. RAFO S.A., a inclus:

  • investiţii tehnologice pc o perioada de 5 ani: 375.000 USD;
  • investiţii de mediu: 944.000 USD;
  • asigurarea funcţionarii societăţii la 80% din capacitate, în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prin aprovizionarea din surse proprii a unei cantităţi de minimum 160.000 tone ţiţei/lună, adică 480.000 t ţiţei în 90 zile, echivalent cu un capital de lucru în valoare de aproximativ 70.000.000 USD.

În conformitate cu Protocolul încheiat de cumpărător cu organizaţia de sindicat RAFINORUL, cumpărătorul s-a obligat sa respecte o suită de clauze, printre care:

Păstrarea forţei de muncă (număr de salariaţi) la nivel de unitate. în condiţiile realizării unor dotări tehnice la nivelul unităţilor de prelucrare interne si externe performante, vor conduce indirect la reducerea personalului de operare, întreţinere, servicii. Astfel, personalul excedentar rezultat în timp va fi recalificat, specializat şi redistribuit în cadrul societăţii pentru obiectivele care au făcut obiectul închiderii operaţionale parţiale si a altor obiective care vor fi activate sau implementate în cadrul unităţii. Reducerea forţei de muncă (număr de salariaţi) existenţa la momentul privatizării, se va face doar pe cale naturală, cumulat cu reîmprospătarea ei, în limita necesarului.

Cumpărătorul urma să preia toate costurile impuse prin Contractul Colectiv de Muncă în situaţia pensionarii sau a desfacerii contractului de muncă a salariaţilor, prin asigurarea plăţii salariilor compensatorii pe o perioada de 1 an de zile. Respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, valabil la data privatizării, pe o perioada de 5 ani.

Cumpărătorul şi-a asumat toate datoriile comerciale ale societăţii (aproximativ 200 milioane USD),

În urma negocierilor, în contractul de vânzare-cumpărare acţiuni, au fost introduse clauze de diligenţă, referitoare la angajamentul vânzătorului privind acordarea de înlesniri fiscale.

De asemenea, cumpărătorul şi-a asumat, prin Contractul de vânzare – cumpărare acţiuni, obligaţia achitării tuturor datoriilor față de Casa Naţionala de Sănătate, Casa Naţională dc Asigurări Sociale, Fondul de Şomaj şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Ca urmare, pentru S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău s-au încheiat două contracte de vânzare – cumpărare acţiuni:

1) Contractul de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 10/26.10.2001, prin care S.C. IMPERIAL OIL A. Bacău si CANYON SERVICOS LDA Portugalia (cumpărătorii iniţiali) au cumpărat de la A.P.A.P.S./ A.V.A.S./A.A.A.S. un număr de 4.982.131 acţiuni cu o valoare nominală dc 2.5 lei, reprezentând 59,9960 % din capitalul social al S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău.

La data de 25.08.2008 a încetat monitorizarea postprivatizare a contractului de vânzare- cumpărare de acţiuni nr. 10/26.10.2001 privind S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău.

2) Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 7/12.04.2002, încheiat conform clauzelor din contractul nr. 10/26.2001 şi a prevederilor legale prevăzute dc O.U.G. nr. 177/2001. prin care S.C. IMPERIAL OIL S.A. Bacău şi CANYON SERVICOS LDA Portugalia (cumpărătorii iniţiali) au cumpărat dc la A.P.A.P.S/ A.V.A.S7A.A.A.S. un număr de 144.111.439 acţiuni cu o valoare nominală dc 2,5 lei, reprezentând 94,55167 % din capitalul social al S.C. RAFO S.A. Oneşti, existent la data încheierii acestui contract, provenite din conversia în acţiuni a creanţelor bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice (97.394.470 acţiuni) şi creanţelor datorate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (46.716.969 acţiuni).

La data de 28.08.2007 a încetat monitorizarea postprivatizarc a contractului de vânzare- cumpărare de acţiuni nr. 7/12.04.2002 privind S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău.

Obligaţiile prevăzute în cele două contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni în sarcina cumpărătorilor, au fost monitorizate iar analiza postprivatizare a acestora s-a efectuat conform prevederilor contractuale şi ale O.G. nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în contextul în care monitorizarea postprivatizarc a celor două contracte a încetat încă din 2002, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului nu mai deţine nicio pârghie prin care să poată interveni în vreun fel în această societate şi nici atribuţii in sprijinirea acţionarului privat pentru demararea unui program de modernizare si repornire a rafinăriei.

Sperând că informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm domnule senator de disponibilitatea Ministerului Economici, Comerţului şi Turismului de a vă comunica în termen orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Media
No rating yet

Comments are closed.