Asociația Romanian Youth Movement For Democracy (RYMD) a organizat, în data de 26 februarie, masa rotundă pe tema „Propuneri pentru îmbunătățirea procedurii de finanțare a sectorului nonguvernamental prin legea 350/2005 de către Consiliul Județean Bacău”. Au luat parte la discuții reprezentanții a 15 organizații nonguvernamentale din județul Bacău ce activează în domenii precum tineret, sport, democrație, educație, mediu, ecologie, social și protecția animalelor. În urma acestei întâlniri, organizațiile prezente au înaintat Consiliului Judeţean (CJ), în data de 27 februarie lista cu solicitările întocmite (lista integrală o puteţi consulta accesând următorul link).

Marți, 24 martie, Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor ne-a transmis răspunsul oficial al Consiliului Judeţean la documentul de poziție semnat de persoanele/ong-urile ce au participat la dezbaterea organizată. Astfel, la una dintre cele 11 solicitări CJ a avut un răspuns proactiv, fiind de acord „cu alcătuirea unei comisii mixte între reprezentanţii sectorului non- guvernamental din Bacău, experţi şi consilieri judeţeni pentru alcătuirea unei noi metodologii pentru anul 2016, dacă se stabileşte că actuala metodologie nu mai este de actualitate”.

În ceea ce privește introducerea unor noi linii de finanțare, reprezentanții CJ s-au limitat la a spune doar că “există posibilitatea” introducerii finanțărilor proiectelor de tineret, educație civică și voluntariat în cadrul liniei de Cultură, în timp ce fonduri pentru proiectele de mediu nu vor exista sub nicio formă.

Răspunsul nu a fost deloc unul convingător nici în ceea ce privește dorința de transparentizare a procesului de selecție al proiectelor finanțate, urmărirea activităților celor aflate în implementare sau eliminarea principiului decontării și acordarea unui avans la debutul proiectului.

Totuși, reprezentanții CJ și-au exprimat intenția de a organiza o întâlnire cu reprezentanții ong-urilor băcăuane pentru a  discuta în detaliu fiecare solicitare transmisă. Întâlnirea va avea loc joi, de la ora 14, în sala de ședințe a Consiliului Județean Bacău. Persoanele interesate să participe sunt rugate să o contacteze pe Maria Curecheru, reprezentant RYMD, la numărul de telefon 0732 74 26 01 sau la adresa de email maria.curecheru@gmail.com.

Întregul răspuns al autorităţilor poate fi consultat mai jos.

Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor

Nr. 2777/23.03.2015

Către : Asociaţia Romanian Youth Movement for Democracy

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.15 din 27.02.2015, privind Dezbaterea publică asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes public judeţean, conform Legii nr. 350/2005, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău cu nr.2777 din 02.03.2015, vă înaintăm următorul răspuns:

 1. Cu privire la solicitarea dumneavoastră de introducere de noi linii de finanţare pe domeniile Mediu (cu obiectiv pentru protecţia animalelor), Tineret şi Educaţie civică şi voluntariat:

Având în vedere că în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bacău, adoptat în şedinţa din data de 23.02.2015, au fost aprobate sumele pe fiecare domeniu de activitate în parte, singura posibilitate este de a introduce în domeniul „Cultural” activităţile „Tineret” şi „Educaţie civică şi voluntariat”; în ceea ce priveşte activitatea „Mediu”, precizăm că pentru anul în curs nu au fost aprobate sume cu această destinaţie.

 1. Referitor la propunerea dumneavoastră privind eliminarea finanţării după principiul decontării şi acordarea unui avans de minim 30% la demararea proiectului:

Principiul decontării este prevăzut în art. 37 din Legea nr. 350/2005, care stabileşte posibilitatea plăţii în tranşe, în avans, în raport de faza de execuţie a proiectului. Art. 13 din acest act normativ precizează însă că, doar cheltuielile contractate în perioada de execuţie se pot plăti în măsura în care acestea sunt oportune şi justificate.

 1. Pivind extinderea termenului de depunere a proiectelor de la 30 la 90 de zile:

Termenul de depunere a proiectelor este prevăzut în art.20 (1) din Legea nr. 350/2005 care stabileşte un termen minim de 30 de zile. O prelungire a termenului de depunere a proiectelor ar duce la blocarea efectivă a implmentării proiectelor. Riscul este unul major având în vedere faptul că alocarea bugetară este valabilă pentru anul în curs şi nu ar mai exista timp fizic pentru implementare.

 1. În ceea ce priveşte cerinţa privind realizarea unui calendar estimativ, precizăm următoarele:

Data limită a depunerii proiectelor de finanţare se publică obligatoriu, conform Legii nr. 350/2005 şi a normelor de aplicare ale acesteia, în anunţul din presa locală; transmiterea rezultatelor va fi efectuată conform legii, după terminarea evaluării proiectelor de către comisia de evaluare, legea nestabilind un termen fix; începerea şi termenul limită de finalizare se se vor regăsi în Ghidul Solicitantului; perioada de contractare se va stabili după terminarea evaluării proiectelor de către comisia de evaluare, termenul limită fiind precizat, de asemenea, în Ghidul Solicitantului.

 1. Referitor la grila de punctaj :

Procesul de evaluare este unul confidenţial, fiecare membru din comisia de evaluare este obligat, conform legii, să semneze o declaraţie de confidenţialitate. Precizăm că numărul de puncte obţinute pentru fiecare criteriu în parte va fi comunicat printr-o scrisoare de înştiinţare fiecărui ofertant.

 1. În ceea ce priveşte externalizarea serviciilor de evaluare a cererilor de finanţare:

Propunerea de extenalizare a activităţii de evaluare a proiectelor depuse încalcă prevederile din H.G. nr. 925/2006 care sunt normele de aplicare ale O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. Astfel, conform art. 71, alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, autoritatea finanţatoare stabileşte componenţa comisiei de evaluare, desemnând membri din compartimentul specializat şi din alte compartimente. Comisia de evaluare a proiectelor din anii precedenţi a fost compusă din trei consilieri judeţeni şi din membri ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.

De asemenea, externaiizarea serviciilor de evaluare ar implica costuri suplimentare, ridicate şi ilegale având în vedere faptul că actualele comisii efectuează evaluarea în cadrul atribuţiilor de serviciu sau de ales judeţean.

 1. Referitor la introducerea unui membru din partea societăţii civile în comisiile de evaluare a proiectelor:

Reprezentanţii, împuterniciţi ai solicitanţilor, ale căror oferte au fost depuse conform prevederilor legale şi ale ghidului solicitantului, pot participa doar la şedinţa de deschidere a solicitărilor depuse, aşa cum prevede art. 74 din H.G. nr. 925/2006. Precizăm că solicitarea dumneavoastră va fi luată în considerare pentru anul 2016.

 1. În ceea ce priveşte realizarea a minim două vizite de evaluare în teren:

Vizite de monitorizare în teren ale proiectelor aflate în implementare sunt efectuate de către persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, desemnate prin dispoziţia preşedintelui. Sunt efectuate două sau trei vizite de monitorizare în teren, în funcţie de tranşele de decontare pentru fiecare proiect în parte.

 1. Referitor la dezvoltarea pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău a unei secţiuni speciale pentru proiectele finanţate prin Legea nr.350/2005:

La această dată, pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, există o secţiune specială, destinată finanţărilor nerambursabile, unde sunt publicate atât anunţurile de participare la licitaţii de proiecte pe fiecare domeniu de activitate în parte, metodologia generală, precum şi lista proiectelor câştigătoare cu suma aprobată pentru finanţare. Conform ghidului solicitantului aflat spre consultare, fiecare proiect depus pentru finanţare impune, ca obligaţie, includerea activităţii de promovare şi vizibilitate. De asemenea, în conformitate cu art.ll din Legea nr.350/2005, procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările neramburasabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

De asemena, din sumele cuprinse la linia bugetară ,,Activităţi de promovare”, aplicanţii îşi pot publica proiectul implementat pe site-ul propriu sau prin alte mijloace mass-media.

 1. Privind alcătuirea unei comisii mixte între reprezentanţii sectorului non guvern a mental din Bacău, experţi şi consilieri judeţeni:

Suntem de acord cu alcătuirea unei comisii mixte între reprezentanţii sectorului non- guvernamental din Bacău, experţi şi consilieri judeţeni pentru alcătuirea unei noi metodologii pentru anul 2016, dacă se stabileşte că actuala metodologie nu mai este de actualitate.

 1. Referitor la solicitările privind Metodologia pentru „Proiecte Sportive”:

În ceea ce priveşte eliminare celor două cerinţe din Ghidul Solicitantului „Proiecte Sportive” – Secţiunea 2, Criteriile şi Condiţiile, a punctelor a) şi b), precizăm că acest lucru nu poate fi făcut având în vedere următoarele:

Conform Ordinului nr. 130/28.03.2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, în Anexa 2 – Criteriile şi Condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, se stabileşte că pentru a depune proiectul, este necesar ca asociaţiile sau cluburile sportive să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b. să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeana/a municipiului Bucureşti, după caz.

Totodată, în vederea discutării în detaliu a propunerilor formulate de dumneavoastră, vă invităm joi 26.03.2015, ora 14, la sediul Consiliului Judeţean Bacău la sala de şedinţă.

-

Pentru a descărca răspunsul în format pfd, accesaţi următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.