Joi, 7 mai 2015, au fost publicate, pe site-ul Primăriei, la secţiunea „Finanţări nerambursabile, legea 350/2005”, aprobările hotărârilor de Consiliu Local necesare pentru a demara procedurile de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit aferente anului 2015.

Astfel, au fost publicate următoarele documente:

  • Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2015

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi suma de 9.700.000 lei aprobată pentru anul 2015, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, este repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile:

Nr.Crt. DOMENIUL SUMA 2015(lei)
1 Sport 7.000.000
2 Culte 2.000.000
3 Social 500.000
4 Educaţie, tineret, mediu 200.000
TOTAL 9.700.000

Hotărârea de consiliu poate fi consultată accesând următorul link.

  • Componenţa comisiei tehnice de evaluare

În urma aprobării modificării HCL nr. 13/ 2014 (Comisia Tehnică pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Bacău), comisia tehnică va avea următoarea componenţă:

  1. Lupu Gabriel – Stănică – Director executiv;
  2. Balan Dana Mihaela – consilier superior,
  3. Florin Caleap – inspector de specialitate;
  4. Lucian Ionuţ Andrei – inspector de specialitate.

Hotărârea de consiliu poate fi consultată accesând următorul link.

  • Documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, în baza Legii 350/2015

Practic, prin această hotărâre de consiliu se aprobă modificările şi completările Metodologiei Generale şi a Ghidurilor Solicitanţilor aferente domeniilor cărora li se va acorda finanţare nerambursabilă în anul 2015.

Astfel, Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Educaţie-Tineret-Mediu va avea următoarele modificări:

– cap. l din Ghid se completează cu un nou articol: „Limita maxima a finanţării unui proiect in baza Legii nr.350/2005 este de 30.000 lei”;

– nota de la sfârşitul cap. 3 din Ghid se va modifica in sensul creşterii punctajului minim pentru acordarea finanţării de la 60 la 70 de puncte;

– cap. 7, punctul 3 din Ghid se modifică şi va avea următorul conţinut : „Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum şi pentru sumele primite şi nejustificate, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care constituie venituri ale bugetului local”.

Ghidul Solicitantului pentru domeniul Sport se va modifica în felul următor:

– limitarea grantului, astfel:

                       – 3.500.000 de lei pentru sportul de performanţă cu rezultate deosebite;

                       – 150.000 de lei pentru sportul de masă şi amatori;

– solicitantul să facă dovada existenţei dotărilor proprii necesare derulării proiectului (cu documente sau declaraţie pe proprie răspundere): echipamente şi materiale sportive, baze sportive sau terenuri cu utilajele şi instalaţiile pentru întreţinerea acestora;

– în urma etapei de evaluare a proiectelor eligibile, comisia Sport va înainta lista cu punctajul obţinut de flecare solicitant urmând ca valoarea finanţărilor să fie stabilită de către Comisia de Specialitate a Consiliului Local.

Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Culte va suferi următoarele modificări:

– valoarea finanţării nerambursabile: minim 10.000 lei – maxim 400.0001lei (grantul acordat trebuie să respecte valorile minime şi maxime, în caz contrar proiectul este declarat neeligibil);

– se va acorda sprijin financiar nerambursabil unităţilor de cult apartinand cultelor religioase din România şi pentru finalizarea construirii lăcaşurilor de cult;

– nu se acordă sprijin financiar pentru realizarea următoarelor obiective:

                       – construire de noi lăcaşuri de cult;

                       – construire împrejmuiri/garduri.

Modificarea şi completarea Ghidului Solicitantului pentru Domeniul Social îmbracă următoarea formă:

– la cap. 1 se introduce: „Limita maximă a finanţării unui proiect este de 100.000 lei. Proiectele ce depăşesc acest grant vor fi declarate neeligibile”;

– în capitolul 5, punctul 6: „Pentru proiectele din a căror finanţare nerambursabila se vor acorda premii, 90% din fondul de premiere poate fi eliberat într-o singură tranşă” îşi încetează valabilitatea;

– în capitolul 6, punctul 1 se completează cu: „raportări lunare: vor fi depuse până la data de 5 a lunii următoare şi vor cuprinde cel puţin numele şi prenumele beneficiarilor, adresa, numărul de telefon şi tipul serviciului de care a beneficiat”;

– în capitolul 7, punctul 3 se modifică astfel: „Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum şi pentru sumele primite şi nejustificate, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalitati de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local”.

Toate modificările aduse Ghidurilor Solicitanţilor valabile anul acesta pot fi consultate accesând acest link, iar hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru anul 2014 (metodologia generală şi ghidurile solicitanţilor), aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.