În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită cu Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 februarie 2014, în calitate de primă Cameră sesizată.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, în sensul suplimentării numărului de posturi necesare desfăşurării activităţii de îmbunătăţiri financiare, de la 1500 câte sunt în prezent, la 2500.

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.1 din prezenta ordonanţă a Guvernului.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Media
No rating yet

Comments are closed.