Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost avizată pentru dezbaterea în fond cu propunerea legislativă menţionată.

Senatul a respins propunerea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ această propunere legislativă.

Propunerea încerca să reglementeze modalitatea de stimulare şi înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, încercând să sublinieze necesitatea acordării unor facilităţi în vederea susţinerii dezvoltării acestor întreprinderi, respectiv accesul IMM-urilor la activele disponibile ale regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.

Membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât să propună plenului respingerea acesteia, deoarece a mai existat o propunere legislativă cu acelaşi obiect de reglementare, care s-a transformat în lege, respectiv Legea nr.246/2011.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.