Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară în data de 29 iulie 2015, ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Totodată, a fost publicat pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa ordinară de miercuri. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Zaharia Svetlana – Gabriela şi a d-Iui Bogatu George, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II anul 2015, al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de Investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator-DL. ROMEO STAVARACHE-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău şi Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 – 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia « Valoare Plus »în vederea organizării unui spectacol caritabil de muzică, recitaluri de poezii şi prezentarea unor mesaje sociale şi spirituale, la Teatrul de Vară din Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 101/ 2015 prin care s-a aprobat organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului – THEATERSHOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre pnvind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorării capitalului social la S.C.”ARTBACAU ” S.R.L.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la Societatea Thermoenergy Group SA Bacau si mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de preluare de către Municipiul Bacau a datoriei către C-GAZ & Energy Distribuţie SRL înregistrata de S.C CET SA Bacau pe penoada 01 11.2014-15.12.2014 si pentru aprobarea unei cesiuni de creanţa.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Theimoenergy Group SABacau in sensul completării obiectului secundar de activitate.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1815/110/2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii la Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Unirii.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 102/17.06.1999 prin care s-a stabilit destinaţia terenului in suprafaţa de 17,30 m.p. situat in Bacau, str. Razboieni, nr. 8, concesionat către D-NA SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA.

Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/27.09.2012 in sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism tip PUD si PUZ si a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice si juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii in Municipiul Bacau.

Iniţiator-VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PROVIZORIE STATIE CARBURANŢI TIP GPL SI ÎMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN in intravilanul Municipiului Bacau, str. Gării, nr. 17 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. XILOPAL S.R.L., din Sat Făget, Com. Ghimes-Faget, jud. Bacau

Iniţiator-VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august 2015 – septembrie 2015

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Diverse.

Media
No rating yet

Comments are closed.