Consiliul Local Bacău lansează spre dezbatere publică Metodologia generală și Ghidurile solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 pentru cele 6 domenii eligibile

Premieră pentru administrația locală băcăuană: au fost lansate spre dezbatere publică Metodologia generală și Ghidurile solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit. Față de anul trecut, când asociațiile au aflat despre așa-zisa dezbatere organizată de autorități chiar în ziua în care a avut loc, anul acesta CL propune locuitorilor şi asociațiilor legal constituite din municipiul Bacău proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005, care conține Metodologia generală și Ghidurile solicitantului pentru cele 6 domenii care vor fi finanțate: Educație și mediu, Sport, Culte, Social, Tineret, Cultură.

Locuitorii şi asociaţiile legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana sau pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 21 aprilie 2016.

Întrega documentație propusă spre consultare poate fi analizată aici.

Extrase din Metodologia Generală

 • Proiectele pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă elaborate de solicitanţi vor cuprinde detaliat informaţii verificabile despre: scop, obiectivele specifice, activităţile ce se doresc a fi întreprinse, costurile asociate şi rezultatele urmărite precum alături de alte informaţii verificabile, utile pentru susţinerea şi evaluarea proiectelor.
 • Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanţărilor nerambursabile şi a punctajului stabilit, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit şi de interes general.
 • În cazul în care beneficiarul contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL” aprobat.
 • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabileşte prin anunţul de participare, şi nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.
 • Finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.
 • Municipiul Bacău va vira direct în contul beneficiarului sumele reprezentând finanţarea nerambursabilă alocată proiectului din bugetul local Bacău astfel:
  • 30% – prima tranşă în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;
  • 60% – tranşă intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii avizării de către comisie si de către compartimentul financiar-preventiv a raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranşa anterioară;
  • 10% – tranşa finală în termen de 30 zile de la data avizării de către comisie și de către compartimentul financiar-preventiv a raportului final;
  • Raportul final va trebui depus şi înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic în curs.
 • Comisia de evaluare a propunerilor de proiect are obligaţia de a deschide ofertele de propuneri proiecte la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. Orice solicitant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singură motivaţie absenţa de la deschidere a solicitantului – candidat.

În ceea ce privește sumele minime și maxime de finanțare, autoritatea finanțatoare precizează în cadrul Ghidului pentru fiecare domeniul sumele în care ar trebui să se încadreze bugetul proiectului. Astfel, pentru domeniul Educație, mediu limita maximă a finanțării unui proiect în baza Legii 350/2005 este de 30.000 lei. Pentru domeniul Culte, valoarea finanțării nerambursabile va fi cuprinsă între minim 10.000 lei și maxim 400.000 lei. Pentru domeniul Social, limita maximă a finanțării unui proiect este de 100.000 lei, proiectele ce depășesc acest grant fiind declarate neeligibile. Pentru domeniile Tineret, Sport și Cultură, sumele nu sunt precizate, însă se stipulează că programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local Bacău.

Domeniul Suma minimă Suma maximă

Observații

Educație, mediu 30.000 Un beneficiar poate contracta de la Municipiul Bacău numai o singură finanțare nerambursabilă în decursul anului calendaristic pentru același domeniu nonprofit.
Tineret Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local Bacău.
Culte 10.000 400.000 Nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice disponibile programelor aprobate anual pe Domeniul Culte de la bugetul autorităţii finanţatoare respective.
Social 100.000 În cazul în care un beneficiar contractează în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă pentru activităţi diferite din cadrul aceluiaşi domeniu de la aceeaşi autoritate finanțatoare, nivelul finanțărilor nu poate depăşi jumătate din fondurile publice disponibile programelor aprobate anual pe domeniul social din bugetul autorităţii finanţatoare respective.
Sport Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local Bacău.
Cultură

Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local Bacău.

În continuare, vom exemplifica, pentru fiecare dintre cele 6 domenii, ce categorii de activități sunt finanțate. Autoritatea locală specifică ferm că nu vor fi analizate de comisii proiectele depuse în mod eronat la alte domenii, precum și cele care nu se încadrează strict pe domeniul pe care se aplică.

Domeniul Educație, mediu

EDUCAŢIE FORMALĂ

Dezvoltare relaţională:

 • Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor în cadrul unităţilor de învăţământ;
 • Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi şcolare;
 • Sensibilizarea tinerilor asupra discriminării în şcoală.

Dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ:

 • Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre şcoală şi alţi actori sociali;
 • Creşterea implicării tinerilor în adaptarea curriculumului la condiţiile locale şi la tendinţele europene.

EDUCAȚIE NONFORMALĂ

Dezvoltare personală:

 • Creşterea gradului de autocunoaştere al tinerilor;
 • Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi comportamentale pentru o mai bună relaţionare a tinerilor în societate;
 • Creşterea numărului de lucrători de tineret şi a calităţii serviciilor oferite de către aceştia.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 • Dezvoltarea carierei;
 • Dezvoltarea serviciilor de orientare școlară și profesională adresate tinerilor;
 • Îmbunatățirea accesului tinerilor la stagii de pregătire practică;
 • Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.

MEDIU

Obiectivele urmărite:

 • Facilitarea accesului la informația de mediu;
 • Conservarea și dezvoltarea patrimoniului natural;
 • Îmbunatățirea stării componentelor ecosistemului urban;
 • Promovarea parteneriatelor pentru activităţi de mediu;
 • Realizarea programelor de cercetare şi monitorizare;
 • Dezvoltarea resurselor umane şi a materialelor necesare activităţilor conexe problematicii de mediu;
 • Implicarea directă a comunităţii în soluţionarea problemelor de mediu;
 • Promovarea şi facilitarea accesului la activităţi de agrement, recreative şi turistice în acord cu principiile ecologice;
 • Facilitarea accesului la decizie în ceea ce priveşte mediul.

Domenii de activitate:

 • Spaţii verzi. Spaţiile verzi, pe lângă rolul estetic pe care îl au, contribuie în mod esenţial la întreținerea stării de sănătate și la atenuarea poluării atmosferice. Vor fi încurajate şi susţinute iniţiativele privind protejarea, constituirea și amenajarea spațiilor verzi din municipiu, precum şi proiecte ce vizează protejarea vegetaţiei.
 • Apă. Calitatea apei potabile, a apei de suprafaţã şi a apelor subterane este unul din cei mai importanţi indicatori ai calităţii mediului. Poziţionarea geografică a municipiului Bacău pe râul Bistriţa, existenţa a două lacuri pe suprafaţa municipiului, situarea în bazinul hidrografic al Siretului, faptul că principala zonă de agrement a oraşului este Insula de Agrement, potenţialul falezei Bistriţei, sunt argumente pentru a derula acţiuni şi proiecte în scopul imbunătăţirii calităţii apei.
 • Aer. Sursele de poluare a atmosferei sunt multiple şi vizeazã domenii de activitate diferite. Este cunoscut faptul că în trecut calitatea aerului din municipiul Bacău nu s-a ridicat la standarde satisfăcătoare. Deşi indicatorii relevă o diminuare în ceea ce priveşte emisiile industriale de impact, vor fi stimulate proiectele ce vor aborda conservarea atmosferei din toate perspectivele (cordoane de vegetaţie, transporturi, activităţi casnice etc.).
 • Clima. Problemele legate de schimbările climatice reprezintă o prioritate la nivel mondial. Inundaţiile devastatoare din anii 2005, 2008 sau 2010, care au afectat Bacăul pot fi corelate şi cu aspecte legate de schimbările climatice. Vor fi stimulate activităţile conexe abordării problematicii schimbărilor climatice.
 • Biodiversitatea. Situarea pe raza municipiului a ariei de protecţie specială avifaunisticã lac Bacău II, cu peste 200 de specii de păsări, peşti, reptile amfibieni şi mamifere, dar şi a altor zone importante din punct de vedere al biodiversităţii reprezintă o resursă unică pentru Bacău. Vor fi încurajate iniţiativele de protejare şi dezvoltare a biodiversităţii precum şi activităţile conexe pentru ca patrimoniul natural să fie pus în valoare.
 • Deşeurile. Problema managementului deşeurilor este abordată la nivelul Bacăului prin proiecte generate şi implementate de municipalitate, agenţiile de mediu, agenţi economici şi societate civilã. Managementul eficient al deşeurilor în spiritul protejării mediului reprezintă o prioritate pentru comunitate, din acest motiv vor fi susţinute acele proiecte care contribuie la rezolvarea acestei probleme de mediu.
 • Animalele de companie/domestice fără stăpân. În special la nivelul comunităților urbane din România problema animalelor de companie fără stăpân și, în special, cea a câinilor fără stăpân este una semnificativă şi cu impact negativ atât asupra oamenilor cât şi a animalelor. Prezenţa în spaţiul urban a câinilor comunitari, nesupravegheaţi sau bolnavi generază atât riscuri pentru cetăţeni, disconfort, mizerie, dar crează şi situaţii în care animalele nu sunt respectate sau chiar sunt tratate cu cruzime.
 • Informare şi educaţie ecologică. Gradul de conştientizare al aspectelor legate de mediu la un nivel relevant pentru populaţia municipiului reprezintă premisa soluţionării multor aspecte legate de problematica mediului. Pe lângă dimensiunea de prevenire şi conservare, informarea şi educaţia reprezintă premisele implicării active în viaţa comunităţii. Vor fi stimulate acţiunile şi proiectele ce vizează creşterea conştiinţei ecologice în rândul cetăţenilor municipiului.
 • Participare publică. Implicarea activă a băcăuanilor în soluţionarea problemelor de mediu reprezintă o parte din soluţia pentru rezolvarea acestora. Apropierea de natură prin activităţi de voluntariat, recreere şi agrement, precum şi prin alte activităţi constituie dimensiunea fundamentală a legăturii dintre om şi mediu.
 • Cadrul normativ. Regulamentele privind activităţile specifice pentru anumite zone (parcuri, spaţii verzi, arii protejate), hotărârile de consiliu local care reglementează aspecte de mediu la nivelul municipiului, precum şi alte acte normative care formează cadrul legal pentru apărarea dreptului constituţional la un mediu sănătos sunt deosebit de importante atât prin conţinut cât şi prin modul de aplicare. Vor fi sprijinite acele iniţiative care vor viza îmbunătăţirea cadrului legislativ, participarea cetăţenilor la decizia de mediu, inclusiv în ceea ce priveşte reglementările, accesul la informaţia de mediu precum şi punerea în aplicare a prevederilor legale.

Categoriile de activităţi

 • derularea de campanii educaţionale şi de informare;
 • derularea de activităţi educaţional – recreeative în natură;
 • derularea activităţilor de cercetare şi monitorizare;
 • derularea de activităţi privind îngrijirea faunei sălbatice şi a animalelor de companie/domestice fără stăpân (adăposturi, îngrijire, tratamente, diminuarea riscurilor, sterilizare etc);
 • dezvoltarea infrastructurii de protecţie a mediului (parcare biciclete; piste de biciclete, vetre de foc, puncte de colectare deşeuri, poteci tematice etc);
 • amenajarea zonelor de agrement şi recreere în natură;
 • amenajări şi servicii conexe bunei administrări a ariilor naturale protejate;
 • amenajarea de spaţii verzi;
 • amenajare de locuri de joacă pentru copii, locuri de recreere pentru bătrâni;
 • dezvoltarea capacităţii institutionale a grupurilor ecologiste;
 • simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri pe teme conexe mediului înconjurător;
 • concursuri, manifestări artistice, variate expoziţii pe teme conexe mediului înconjurător. 

Domeniul Tineret

EDUCAŢIE FORMALĂ

Dezvoltarea personală:

 • Dezvoltarea capacităţilor tinerilor de documentare independentă;
 • Îmbunătăţirea capacităţii de organizare a activităţii personale a tinerilor.

VOLUNTARIAT ȘI IMPLICARE CIVICĂ

 • Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;
 • Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor și creșterea numărului de voluntari.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Piaţa muncii:

 • Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piața muncii;
 • Creșterea gradului de corelare dintre oferta educațională a instituțiilor de formare, planurile profesionale ale tinerilor și piața muncii.

Drepturile şi obligaţiile tinerilor angajaţi:

 • Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor și a angajatorilor in ceea ce privește drepturile și obligațiile lor în relațiile de muncă.

SĂNĂTATE

Droguri licite şi ilicite

 • Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;
 • Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală şi consiliere pentru tineri în ceea ce priveşte consumul de droguri.

Igiena

 • Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare.

Sănătatea reproducerii

 • Creşterea accesibilităţii tinerilor la serviciile de planificare familială;
 • Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială;
 • Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii.

Sănătate mintală

 • Diminuarea stresului şi a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) în rândul tinerilor;
 • Reducerea violenţei şi a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârşite de tineri;
 • Îmbunătăţirea abilităţii tinerilor de a aborda situaţiile conflictuale.

Accidente şi prim ajutor

 • Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente;
 • Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

Asistenţă medicală

 • Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală primară acordată tinerilor;
 • Creşterea accesibilităţii tinerilor la programe şi servicii specifice de asistenţă medicală primară.

PETRECERE TIMP LIBER ŞI SPORT

Servicii pentru tineri

 • Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din Bacău;
 • Creșterea accesului tinerilor din Bacău la tehnologiile de comunicare și IT.

Activități sportive de sală și în aer liber

 • Îmbunatățirea activităților de sport de sala și în aer liber pentru tineri în vederea îmbunatățirii și menținerii stării de sănătate;
 • Creșterea accesibilității tinerilor la activitățile sportive de sala și în aer liber.

Activități artistice

 • Dezvoltarea ofertei de activități pentru petrecerea timpului liber în domeniul artei și culturii pentru tinerii din Bacău

Mobilitate

 • Îmbunatățirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate în țară în scopuri culturale și de petrecere a timpului liber

VIAŢA ASOCIATIVĂ

Relații sociale

 • Intensificarea interacțiunii tinerilor aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locală;
 • Reducerea gradului de discriminare pe bază de vârstă, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu.

Servicii pentru tineret

 • Creșterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentul actual;
 • Sporirea numărului de facilitați pentru tineret.

Implicare în luarea deciziilor

 • Conștientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;
 • Creşterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate nivelurile.

Implicare în structuri asociative

 • Multiplicarea activităților de promovare a structurilor asociative;
 • Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunității locale.

Domeniul Culte

Se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unităților de cult pentru:

 • restaurare lăcaşuri de cult;
 • finalizare construire lăcaşuri de cult;
 • întreţinerea şi punererea lăcaşurilor de cult în valoare;
 • construire şi restaurare de clădiri anexe ale lăcașurilor de cult;
 • amenajări şi dotări lăcaşuri de cult şi anexe ale acestora;
 • realizare de instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Nu se acordă sprijin financiar pentru realizarea următoarelor obiective:

 • construire de noi lăcaşuri de cult;
 • construire împrejmuiri/garduri.

Domeniul Social

Categorii de programe / proiecte cu caracter social:

 • servicii privind protecția socială;
 • servicii de consiliere și mediere pentru eradicarea marginalizării și excluziunii sociale;
 • servicii de consiliere pentru eradicarea violentei în familie;
 • servicii de protecție socială pentru victimele violenței în familie;
 • servicii de orientare profesională;
 • servicii de asistență, îngrijire și recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități și boli invalide;
 • servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilități și boli invalide;
 • servicii de integrare și reintegrare pentru persoanele ce au fost private de libertate;
 • locuințe protejate;
 • servicii de socializare;
 • servicii privind prevenirea și combaterea sărăciei;
 • servicii de informare, consiliere și îndrumare;
 • campanii de promovare a sănătății (antitutun, antidrog, antialcool etc);
 • campanii de prevenire și combatere a bolilor cu transmisie;
 • centre sociale de urgență pentru persoane fără adăpost (persoane aflate în stradă fără condiția deschiderii dreptului, integrarea socială a persoanelor fără adăpost, prevenirea excluziunii sociale și asigurarea protecției sociale a persoanelor fără adăpost);
 • centre comunitare de reintegrare sociala;
 • centre sociale multifuncționale;
 • centre de zi;
 • alte programe/proiecte cu impact social.

Obiective:

 • educare;
 • asistenta, îngrijire și recuperare;
 • informare, consiliere și îndrumare;
 • socializare;
 • integrare și reintegrare;
 • eradicarea violentei în familie;
 • eradicarea excluziunii sociale;
 • prevenirea fenomenelor care pot genera probleme de natură socială cu influențe negative;
 • orientare profesională;
 • promovarea sănătății (campanii anittutun, antidrog, antialcool etc.);
 • alte obiective cu caracter social.

Domeniul Sport

Programe sportive de utilitate publică ce vizează promovarea sportului de performanţă şi sportul pentru toţi aşa cum sunt acestea definite de Legea 69/2000 a educaţiei şi sportului. Scopul acestor programe este:

 • valorificarea aptitudinilor individuale și colective într-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei;
 • complexul de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic, într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat sau independent.

Obiective:

 • susținerea şi dezvoltarea activității sportive de performanţă pe plan local, național sau international, după caz, precum şi a sportului pentru toţi;
 • asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz.

Domeniul Cultură

Autoritatea Finanţatoare consideră importantă şi oportună sprijinirea cetățenilor şi inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni activi în procesul de dezvoltare a comunității locale.

ARIILE TEMATICE ELIGIBILE SUNT :

 • Artele spectacolului;
 • Muzica;
 • Film, foto, multimedia;
 • Literatura;
 • Arhitectura;
 • Artele vizuale;
 • Interdisciplinar.

Proiectele depuse spre finanțare vor fi încadrate de solicitanți într-o singură arie tematică; solicitanții pot depune mai multe proiecte care se adresează fie acelorași arii tematice, fie ariilor tematice diferite. Solicitanții vor bifa o unică arie tematica aleasă pentru proiectul depus, necompletarea ariei, bifarea a doua sau mai multor arii tematice, atrage după sine descalificarea pe motiv de neconformitate. Proiectele culturale pe teme de religie, indiferent de confesiune, vor fi înscrise la una din ariile tematice anunțate (muzica, literatura, patrimoniu etc) în funcție de domeniul în care se încadrează.

Media
No rating yet

1 Response Comment