În data de 23 ianuarie a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 30.01.2015 orele 13.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 5/12.01.2015 privind prelungirea suspendării de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii preventive a arestului la domiciliu;

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015 – 2016;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 293/ 2014 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău;

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 35/ 27.02.2013;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 2/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2014;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în cadrul proiectului demonstrativ ,,OPORTUNITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI” al UNICEF România;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Cambos Ion și a d-lui Muciuc Vasile – persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău începând cu data de 01.02.2015;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015, a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie;

Iniţiator – dl. Radu Ababei, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 309/29.12.2014 şi îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul acesteia;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010, privind aprobarea Master Planului şi Listei investiţiilor prioritare – pentru sectorul apă/apă uzată ce urmează a fi finanţate în etapa I din Fonduri POS Mediu;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 308/29.12.2014 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de „depozitare, tratare si valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Chirilă Beatrice Irina de extindere a spaţiului de locuit în imobilul situat în Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 4, sc. A, ap. 9;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Mihail Kogălniceanu nr. 36 către d-na Chiriac Elena;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, B-dul Unirii, nr. 2;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii de către SC Alpha Property Development SRL Bucureşti, pe domeniul public al municipiului Bacău, a obiectivului „Racord rutier la Centrul Comercial Hypermarket Kaufland” prin care se va asigura siguranţa traficului rutier în zonă;

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de SC VETUMI TRADE SRL din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de teren, de pe străzile Arinilor, Lupeni, Ozanei, Calea Romanului, Siretului, Triumfului, Podul Şerbăneşti şi Ştefan cel Mare aparţinând domeniului public al municipiului Bacău;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator – dl. Iulian-Vasile Stoican, consilier local cu atribuţii delegate de viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie 2015 – martie 2015;

Iniţiator – dl. Vasile Tescaru, viceprimar al Municipiului Bacău

 1. Informare privind situaţia proceselor în care Consiliul Local este parte;

D-na Ilie Diana – Inspector de Specialitate la Compartimentul Analiză şi Relaţii a Consiliului Local

 1. Diverse.

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului local și județean sunt publice, astfel că orice cetățean interesat poate asista la discuții.

Pentru mai multe informaţii despre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local accesaţi următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.