I. Concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale temporar vacante de inspector de specialitate gr. II la Serviciul evidenţa cheltuielilor, sinteza şi evidenţa bugetului – Compartiment analiză şi asistenţă economică în cadrul Direcţiei economice şi managementul calităţii din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: min 6 luni.

Desfăşurarea concursului:

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău, str. Calea Mărăşeşti, nr.2 conform calendarului următor:

– 22 februarie 2016, ora 16.30 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;

– 23 februarie 2016 – selecţia dosarelor de concurs;

– 24 februarie 2016 – data limită de afişare a rezultatului privind selecţia dosarelor de concurs;

– 01 martie 2016 ora 09.00 – proba scrisă;

– 03 martie 2016 ora 12.00 – interviul.

Mai multe detalii despre acest anunţ, alături de bibliografia pentru examen, pot fi consultate aici.

II. Concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante la Direcţia economică şi managementul calităţii din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice:

1) Inspector de specialitate gr. II – 1 post la Birou venituri;

2) Referent tr. IA – 1 post la Compartiment patrimoniu privat- Birou venituri.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice (pct.l);

• studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat (pct.2);

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale:

– min. 6 luni (pct.l)

– min. 7 ani (pct.2)

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău, str. Calea Mărăşeşti, nr.2 conform calendarului următor:

– 22 februarie 2016, ora 16.30 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;

– 24 februarie 2016 – selecţia dosarelor de concurs;

– 25 februarie 2016 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs;

– 01 martie 2016 ora 09.00 – proba scrisă;

– 03 martie 2016 ora 12.00 – interviul.

Mai multe detalii despre acest anunţ, alături de bibliografia pentru examen, pot fi consultate aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.