Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director general adjunct la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii:
  • psihologie;
  • sociologie;
  • asistenţă socială;
  • ştiinţe umaniste;
  • ştiinţe administrative;
  • ştiinţe juridice:
  • ştiinţe economice;
  • medicină.
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum un an;
 • pot participa la concurs şi absolvenţi cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în alte domenii decât cele prevăzute la pct.l, cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la pct.l, precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 august 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 august 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 14 august 2015, ora 12:00: proba interviu.

Toate detaliile pot fi consultate accesând următorule link-uri: Anunţ angajare Director general adjunct la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Bibliografia de concurs.

Media
No rating yet

Comments are closed.