În atenția membrilor Consiliului Local al Municipiului Bacău

Luând în considerare faptul că proiectul de buget pentru anul 2015 a fost publicat pe site-ul Primăriei Bacău, www.primariabacau.ro, la data de 15 februarie 2015 și că Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevede că proiectul de lege trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice, solicităm respingerea Proiectului de hotărâre nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2015 aflat pe ordinea de zi a Ședinței extraordinare a Consiliului Local Bacău din data de 18 februarie 2015.

Considerăm că orice viitoare cheltuială trebuie adusă la cunoștința plătitorilor de taxe în timp util, astfel încât aceștia să își asume obiectivele și să susțină întregul plan de implementare. Procesul de consultare publică are rolul de a stimula participarea cetățenească și întări relația dintre cetățean și autoritatea publică, fapt care duce la creșterea încrederii în aleși, asumarea și respectarea deciziilor acestora.

În temeiul art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat cu art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată și republicată, vă solicităm:

  1. să respingeți Proiectul de hotărâre nr.1Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 aflat pe ordinea de zi a Ședinței extraordinare din data de 18 februarie 2015
  2. organizarea unor consultări în care să se dezbată public proiectul de act normativ privind bugetul local al municipiului Bacău pe anul 2015.

Dezbaterea publică este necesară prin lege și ajută

  • pe de o parte, cetățenii municipiului Bacău să fie informați și să contribuie la proiectul de buget, planurile de investiții, obiectivele de dezvoltare și să li se permită să contribuie cu observații la acestea;
  • pe de altă parte, autoritățile locale să reprezinte mai bine interesele cetățenilor și să câștige astfel încrederea acestora.

Este cu atât mai regretabil faptul că administrația municipiului Bacău evită implicarea cetățenilor în procesul legislativ în timp ce alte autorități din țară încep să înțeleagă rolul fundamental al dezbaterii publice și importanța facilitării accesului cetățenilor la dezbateri bugetare. De exemplu:

  • municipiul Cluj-Napoca a organizat o consultare publică în perioada 13 – 28 ianuarie 2015, persoanele interesate putând trimite observații la proiectul de buget, iar pe 9 februarie a avut loc o dezbatere publică la care au participat aleși locali și cetățeni.
  • mai aproape de Bacău, la Iași, primarul anunța, pe 21 ianuarie, că municipalitatea a finalizat proiectul de buget pentru anul 2015, fiind lansat spre dezbatere publică până în data de 13 februarie. La Consiliul Județean Bistrița Năsăud, pe 4 februarie, a fost organizată o dezbatere publică în care președintele a expus planurile de investiții, cetățenii putând face observații. În Bacău, proiectul de buget al Primăriei a  fost publicat cu trei zile înainte de includerea în ședință spre a fi votat, fără a putea fi transmise observații.

Votând favorabil proiectul de buget în cadrul ședinței de mâine sunteți pe cale să încălcați nu una, ci două legi, astfel:

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale prevede faptul că proiectul bugetului local se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrativ-teritoriale, existând un termen de contestații de 15 zile: „Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia. (extras din Legea nr. 273/2006 > CAPITOLUL III > SECŢIUNEA a 2-a > Paragraf > Art. 39. > (3))

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, care precizează, la cap. II, art. 7, alin. 2, că orice proiect de hotărâre trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.  Potrivit legii, „Anunţul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ”.

Având în vedere argumentele enunțate mai sus, vă solicităm să respingeți proiectul de hotărâre, să supuneți dezbaterii publice proiectul de buget pentru anul 2015 și să procedați la fixarea orei, datei și locului dezbaterii publice, invitarea oficială a asociațiilor și cetățenilor interesați, precum și la comunicarea, anterior dezbaterii publice solicitate, a tuturor materialelor de lucru referitoare la proiectul de buget.

Descarcă documentul în format PDF.

Media
No rating yet

1 Response Comment