Avram Constantin – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Domnul Constantin Avram:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Constantin Avram, membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

Am să prezint Raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice.

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea completării cadrului legal necesar aplicării directe a Regulamentului nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produsele Chimice, de modificare a Directivei nr.1999/45 a Comisiei Europene şi de abrogare a Regulamentului nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr.76/769 a Consiliului şi a Directivei nr.91, precum şi a Directivei 2000/21 a Comisiei, în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană, derivate din calitatea sa de membru.

Dezbaterile comisiei au avut loc în şedinţa din 29 octombrie 2013.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor toxice, cu un amendament admis, prevăzut în anexa la prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Media
No rating yet

Comments are closed.