Avram Constantin – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitec

Domnul Constantin Avram:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2014.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se asigurarea transpunerii corecte a unor dispoziţii din Directiva 36/2005 a Consiliului Europei, a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, şi din Directiva 2006/123 a Comisiei Europene, a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne şi evitarea declanşării unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către România, prevăzută la Art.258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Prin proiect se preconizează în special eliminarea unor condiţionări în ceea ce priveşte exercitarea ocazională sau temporară a profesiei de arhitect de către cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului nostru…

…………………………………………
Domnul Constantin Avram:

…prevăzute de textul în vigoare al art.11 alin (4) lit.a) şi c) din Legea nr.184/2001.

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Media
No rating yet

Comments are closed.