Consiliul_Judetean_Bacau
Procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate din Consiliul Județean Bacău sunt ținute în caiete A4 de matematică, iar lectura acestora este o provocare pentru orice cetățean care dorește să afle ce se întâmplă în ședințele care, deși neinterzise legal publicului, sunt ținute departe de ochii acestora.

În urma unei solicitări trimisă conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public de Cetățenii Activi pentru Bacău către Consiliul Județean, în care solicitam procesele verbale ale tuturor ședințelor comisiilor de specialitate din mandatul curent, am primit, în termen de 7 zile, răspunsul instituției.

După cum se poate vedea în documentele de mai jos, rapoartele de activitate ale celor cinci comisii sunt păstrate în caiete A4 de matematică, iar versiunea scanată trimisă cetățenilor interesați de activitatea consilierilor împiedică citirea și înțelegerea acestora. Pentru că prezentarea în această formulă constituie, din punctul nostru de vedere, o împiedicare a accesului la informații de interes public, respectiv la discuțiile pe marginea proiectelor de hotărâre aflate în discuție în fiecare lună și la informații elocvente despre implicarea fiecărui consilier, am retrimis către instituția Consiliului Județean o cerere prin care solicităm retrimiterea acestor documente după dactilografiere. În același timp așteptăm și răspunsul Consiliului Local la solicitarea noastră legată de lucrările comisiilor de specialitate din cadrul acestuia.

Procese verbale Comisia 1 │Procese verbale Comisia 2Procese verbale Comisia 3 │Procese verbale Comisia 4 │ Procese verbale Comisia 5

proces_verbal

Prevederi legale
O precizare importantă este aceea că legislația nu conține nici o prevedere referitoare la caracterul public sau confidențial al ședințelor din Consiliul Local sau Consiliul Județean. Cu toate acestea, chiar și în urma unor demersuri legale prin intermediul legii 544/2001 demarată în trecut de noi, nu au fost făcute publice data și ora ședințelor comisiilor și nici nu am primit o invitație la acestea. Legea 215/2001 a administrației publice precizează, în legătură cu organizarea comisiilor de specialitate, următoarele:
După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

În Consiliul Județean Bacău există cinci comisii, după cum urmează: Comisia nr. 1- Dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate, Comisia nr. 2 – Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului, Comisia nr. 3: Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane, Comisia nr. 4 – Cultură, educaţie, tineret şi sport, Comisia nr. 5 – Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Atribuțiile acestora au fost stabilite în cadrul Regulamentului de funcționare al CJ Bacău, care prevede că acestea au următoarele roluri:
a) analizează şi dezbat informările, referatele şi rapoartele, respectiv dezbat şi avizează documentaţiile care li se prezintă, potrivit domeniului de activitate;
b) analizează, dezbat şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, potrivit domeniului de activitate.
c) formulează eventuale modificări de redactare sau de formă la proiectele de hotărâri supuse avizării, invitând în acest sens reprezentantul compartimentului de specialitate care a întocmit raportul la proiectul de hotărâre.

În același regulament se menționează că responsabilul pentru redactarea procesului-verbal este secretarul fiecărei comisii, iar prezența consilierilor la lucrări este obligatorie, în caz contrar neacordându-li-se indemnizația de ședință.Potrivit regulamentului, “ședinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului şi în cadrul acestora se supun dezbaterii toate proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi. Pentru domeniile lor de activitate, comisiile întocmesc rapoarte. Deciziile în cadrul comisiilor de specialitate se adoptă prin vot deschis, iar în anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret. Lucrările şedinţelor comisiilor se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces – verbal, care va fi semnat de către preşedintele şi secretarul acesteia”.

Lucrările din comisiile de specialitate din fiecare Consiliu au un rol foarte important, acesta fiind practic spațiul în care consilierii propun noi proiecte, dezbat asupra lor și iau deciziile care, de cele mai multe ori, sunt respectate la ședințele ordinare sau extraordinare. La lucrările acestora pot fi invitați specialiști din diverse domenii, în funcție de natura proiectului, a căror opinie poate cântări foarte greu atunci când se adoptă o decizie. Pentru fiecare proiect de hotărâre, comisia de specialitate aferentă prezintă un raport fără de care un proiect de hotărâre nu poate intra în dezbaterea din cadrul ședințelor.

Mai multe informații despre activitatea consilierilor locali, județeni și a parlamentarilor băcăuani urmează a fi dezvăluite în cadrul conferinței Aleșii Băcăuani la Raport, ce va avea loc în a doua jumătate a lunii decembrie.
http://issuu.com/marian_7117/docs/procese_verbale_comisia_1/0

Media
No rating yet

2 Response Comments